"I SEE YOU" Hur viktigt är det att skapa en odlad relation mellan lärare och elev för en lyckad pedagogisk undervisning?

DSpace Repository

"I SEE YOU" Hur viktigt är det att skapa en odlad relation mellan lärare och elev för en lyckad pedagogisk undervisning?

Details

Files for download
Icon
Relationell Pedagogik- ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "I SEE YOU" Hur viktigt är det att skapa en odlad relation mellan lärare och elev för en lyckad pedagogisk undervisning?
Author Karlsson Giouftsis, George
Date 2012
Swedish abstract
Det finns formulerade direktiv som lärarutbildningen på Malmö Lärarhögskola delar ut till sina lärarstudenter där det framgår att relationer är viktiga att etablera för en lärares yrkesutövning. Dessutom bedrivs även forskning på Malmö högskola med relationell pedagogik i fokus. Däremot har jag under mina studier på lärarhögskolan upplevt väldigt få exempel relationell pedagogik i utbildningen. Eftersom jag inom snar framtid ska bli lärare undrar jag hur viktigt det är att skapa personliga relationer i undervisningssyfte. Syftet med denna studie var att undersöka vikten av personliga relationer för en meningsskapande undervisning. Dessutom ställdes frågan om den relationella pedagogik som vissa lärare ändå bedriver är något som är formulerat från ledningshåll eller om det är något enskilda lärare gör utifrån sina egna erfarenheter. I arbetets inledning presenteras argument för att unga människor idag mer än förut har växt upp med en självförverkligande mentalitet som kräver uppmärksamhet från samhällets alla instanser i synnerhet i utbildningssammanhang. Forskning understödjer också dessa argument eftersom undervisningen enligt forskningen gått från en lydnadskultur till att eleverna ska bli mer delaktiga. Följaktligen har detta även resulterat i en förändrad lärarroll, från en rollbetingad auktoritet till en personlig auktoritet. En forskningsöversikt utfördes med relationell pedagogik i fokus och från ett brett perspektiv. Genom en hermeneutisk tolkande metod sammanställdes resultatet. Den övergripande frågan som ställs i arbetet upplevs vara tämligen väl besvarad. En relationell pedagogik kan med största sannolikhet vara en bra metod att skapa meningsfullt lärande i undervisningen. Däremot avslöjar inte detta arbete i någon större utsträckning att det bedrivs en organiserad relationell pedagogik ute i verksamheten. Det är snarare så att enskilda lärare genom att pröva sig fram har förstått att odlade personliga relationer leder till bättre undervisning. Forskningen som presenteras understödjer lärarnas egna erfarenheter eftersom flera studier pekar på sambandet mellan dåliga betyg för den enskilda eleven och elevens bristfälliga relation till läraren.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject relationell pedagogik
mellanmänskliga möten
identitet
lärarroll
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15244 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics