"Det är liksom rena smällen" - En kvalitativ studie om ungdomar i åtgärdsprogram

DSpace Repository

"Det är liksom rena smällen" - En kvalitativ studie om ungdomar i åtgärdsprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det är liksom rena smällen" - En kvalitativ studie om ungdomar i åtgärdsprogram
Author Bergman, Jamina ; Vifot Haas, Malene
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att ta reda på hur arbetslösa ungdomar som befinner sig i ett åtgärdsprogram upplever hur skolan och åtgärdsprogrammen har bidragit med verktyg, information och förberedelser inför ett framtida arbetsliv. Vi har utgått från två forskningsfrågor: Vad upplever dessa ungdomar att de har fått med sig från skolan i form av arbetslivskunskap? Hur upplever dessa ungdomar att åtgärdsprogrammen bidrar till att öka deras kunskaper och möjligheter till ett framtida arbetsliv? Den empiriska studien är kvalitativ och består av sammanlagt fem intervjuer. Dessa intervjuer gjordes med fem arbetslösa ungdomar 20- 24 år som i nuläget befinner sig i två olika arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram. Resultat visar att våra informanter upplever att skolan har brustit i att informera och förbereda dem inför ett kommande arbetsliv. Dock menar samtliga informanter att deras medverkan i programmen har bidragit till att ge dem verktyg till att söka arbete, nya perspektiv och en ökad självkänsla. Resultatet har analyserats utifrån individualiseringstesen som innebär att individen i större utsträckning har ett eget ansvar att orientera sig på arbetsmarknaden än tidigare. Vidare har även handlingsteori använts som menar att lärande sker utifrån handling. Sammanfattningsvis pekar vårt empiriska material och tidigare forskning på att det är svårt för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden och att det behövs mer kunskap om arbete, arbetsliv och arbetsmarknad.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetslivskunskap
Handlingsteori
Individualiseringstesen
Skola
Ungdomar
Åtgärdsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/15249 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics