Konflikter och konflikthantering - hur pedagoger ser på språkets betydelse i konfliktsituationer

DSpace Repository

Konflikter och konflikthantering - hur pedagoger ser på språkets betydelse i konfliktsituationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konflikter och konflikthantering - hur pedagoger ser på språkets betydelse i konfliktsituationer
Author Graumann, Clara ; Dücker, Jeanette
Date 2013
Swedish abstract
Vår undersökning handlar om konflikter, konflikthantering samt språkets betydelse för att lösa konflikter. Syftet med själva undersökningen är hur pedagoger ser på konflikter i skola och förskola och hur dessa hanteras. Med pedagoger menas förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. Även språkets betydelse för att hantera konflikter är centrala företeelser i vår undersökning. Vårt arbete struktureras via kvalitativa intervjuer. Pedagogerna i förskola och skola intervjuar vi för att ta reda på hur de arbetar för att hantera konflikter och hur de ser på språkets betydelse för att barnen ska kunna lösa konflikter. I intervjuerna framkommer att pedagogerna arbetar för att utveckla barns verbalspråk samt att ge barnen strategier för att lösa konflikter. I vår undersökning använder vi oss bland annat av teoretiska begrepp såsom Vygotskijs proximala utvecklingszon, Dysthes teori om det flerstämmiga klassrummet och hennes tolkning av Bakhtins begrepp dialogism, Szklarskis konflikthanteringsmodell samt Kolfjords teori om medling. Slutsatser som vi drar av denna undersökning är vikten av att ge barnen strategier och verktyg för att hantera konflikter verbalt, vikten av att som pedagog själv vara en förebild och ”leva som man lär”, samt att ge barnen språkliga redskap för att utveckla förmågor att hantera konflikter konstruktivt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barns språkutveckling
dialog
dialogism
flerstämmighet
interaktion
konflikter
konflikthantering
konfliktlösning
scaffolding
konfliktstilar
monolog
proximal utvecklingszon
samspel
språk
stödstruktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/15258 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics