Special Education in Tunisia, Specialpedagogik i Tunisien

DSpace Repository

Special Education in Tunisia, Specialpedagogik i Tunisien

Details

Files for download
Icon
The thesis is about ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Special Education in Tunisia, Specialpedagogik i Tunisien
Author Persson, Pia
Date 2013
English abstract
This thesis is a part of the first level of master degree in Special Education at the University of Malmö. It is a qualitative study with an ethnomethodical approach. The results are presented in a narrative form how Tunisia has organised and accomplished education for children with special educational needs. A hermeneutic methodology is used for the analysis. The conclusion is that there are good opportunities for all children to be educated in spite of handicaps or impairments in specialized schools in Tunisia. Tunisia is developing integrated schools but it is still in small volumes and not attainable for all children who are needy. Some thoughts and examples, of how the education system is trying to create schools where children can be supported in their conditions for learning, are presented in the thesis. The thesis treats how inclusion is present within the education in Tunisia. Also the view of the capability approach, where diversity, equality, capability, well-being and freedom are important assumptions.
Swedish abstract
Pia Persson. (2013). Specialpedagogik i Tunisien. (Special Education in Tunisia). (Education Specialisée en Tunisie). Magisterutbildning inom Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle; Malmö Högskola. Problemområde: Denna studie behandlar hur utbildning för elever i behov av särskilt stöd är organiserad och utformad i Tunisien. Tunisien är ett utvecklingsland där hela utbildningssystemet har vuxit fram under de senaste decennierna i samarbete med Unicef. Studien lyfter fram hur och i vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får ta del av utbildning. Syfte: Syftet är att undersöka hur utbildningen för elever i behov av särskilt stöd är organiserad i Tunisien och på vilket sätt den är inkluderande utifrån det som Salamancadeklarationen förespråkar. Som teoretisk ram används capability approach, vilken betonar utvecklingsländers förutsättningar för att utjämna individers olikheter, i detta fall elevers möjligheter till utbildning. Metod: Fältstudien är genomförd i Tunisien där framförallt yrkespersoner från olika nivåer inom utbildningssystemet har ingått som informanter. Studien är etnografisk och vid datainsamlingen har metoder som överensstämmer med fallstudie använts, där flera olika metoder såsom intervju, observation och dokument har använts för ändamålet. Vid sammanställning och analys av innehållet har hermeneutisk tolkning använts för att skapa förståelse för hur specialpedagogik är utformad i landet samt vilka förutsättningar som finns för inkluderande undervisning och utbildning. Resultat: Resultaten visar att det i Tunisien finns former för att möta elevers olikheter inom utbildningen. Det finns handikappcenter där elever med funktionsnedsättning får möjlighet till utbildning. Det finns skolor för blinda och skolor som håller på att utveckla integrerade former för att undervisa elever som är i behov av särskilt stöd i undervisningen. I analysen framgår att den specialpedagogiska verksamheten i flera avseenden är inkluderande, såsom att elever i behov av särskilt stöd får undervisning utifrån sina behov, framförallt då flera yrkesprofessioner samverkar kring eleven. Blinda elever får möjlighet till kompenserande datorprogram, blinda elever ges goda förebilder då de undervisas av blinda lärare. På några skolor går eleverna kvar i sin ordinarie klass och lärarna ges kompetensutveckling. Studien visar också att utbildningen till viss del inte är inkluderande, t ex måste flertalet av eleverna lämna sin lokala skola för att få en anpassad undervisning och undervisningen bedrivs i särskilda grupper eller skolor som är skild från de övriga eleverna. Dessutom har inte alla elever som är i behov av särskilt stöd tillgång till de specialpedagogiska verksamheter som finns i landet. Det finns flera exempel på att eleverna är socialt accepterade av lärare och elever på skolorna, vilket anses inkluderande. Begränsningen för att skapa en inkluderande skola uppstår i klassrummen då elevernas förutsättningar utgör behov av alternativ undervisning för att eleven ska utvecklas, vilket inte alltid kan tillgodoses. Sett ur ett perspektiv utifrån capability approach visar utbildningen i Tunisien många exempel på att det finns en strävan att utveckla en verksamhet för att utjämna elevers skillnader och att skapa ett utrymme där alla kan utvecklas och bli välmående individer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject capability approach
inclusion
Salamanca declaration
special education
Handle http://hdl.handle.net/2043/15266 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics