Betydelsen av preoperativ information inför colorektal kirurgi - ett patientperspektiv

DSpace Repository

Betydelsen av preoperativ information inför colorektal kirurgi - ett patientperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Betydelsen av preoperativ information inför colorektal kirurgi - ett patientperspektiv
Author Fässler, Lena ; Bramhagen, Ann-Cathrine
Date 2011
English abstract
Information and education are important components in the care of patients before colorectal surgery. In order to optimize a quick recovery after surgery sufficient and evidence based information is essential. The aim was to describe and review scientific articles regarding the importance of the preoperative patient information given before colorectal surgery from a patient perspective. The method was a literature study, with a systematic approach, in order to find evidence concerning patient information before colorectal surgery. The results showed that patients describe experiences of anxiety, insecurity, and the fear of the unknown. They needed healthcare givers which provide a feeling of security and continuity. If the patients receive multidimensional, written and verbal information, they are less anxious and have higher self-control postoperatively. They also experience less pain and can be mobilized earlier. If patients who should receive a stoma met a stoma therapist preoperative expressed less anxiety, fewer stoma complications and better mental well-being. This means that the patients can manage their colostomy earlier. Accurate preoperative information enhances understanding of the postoperative recovery phase and makes patients more involved. This leads to earlier recovery and discharge. The conclusion is that patients undergoing colorectal surgery are in great need of preoperative information. When this is given due to a standard care program, with regard to the individual needs, the patients will be better prepared for their surgery and postoperative care. Patients will participate in their care actively and take responsibility early, reducing complications and accelerate the post-operative recovery. Through good cooperation in the team around the patient, the individual needs of the patient are optimized. If the patient is assigned a patient charge nurse, the individual needs is identified earlier and if necessary followed up postoperatively after discharge.
Swedish abstract
Information och utbildning är viktiga delar av vården inför colorektal kirurgi. Att ge evidensbaserad information som förberedande och tillräcklig för att patienterna skall kunna hantera den postoperativa tiden till snabb återhämtning är en förutsättning. Syftet var att beskriva och sammanställa vetenskapliga artiklar avseende betydelsen av den preoperativa patientinformationen som ges inför colorektal kirurgi ur ett patientperspektiv. Metoden var en litteraturstudie för att systematiskt finna evidens för patientinformation inför colorektal kirurgi med systematisk ansats. Resultatet visade att patienter beskriver den preoperatia upplevelsen som oro, osäkerhet, och stress inför det okända. De har behov av vårdgivare som genom mötet inger säkerhet och kontinuitet. Då patienterna får flerdimensionell, skriftlig och muntlig information är de mindre oroliga och har högre självkontroll postoperativt. De upplever också mindre smärta och kan mobiliseras tidigare. Om patienterna som skall erhålla stomi träffat en stomiterapeut preoperativ leder det till minskad oro, färre stomikomplikationer samt ett bättre psykiskt välbefinnande. Detta göra att patienterna kan hantera sin stomi tidigare. Noggrann preoperativ information ökar förståelsen av den postoperativa återhämtningsfasen och gör patienterna mer delaktiga, vilket leder till tidigare återhämtning och hemgång. Konklusionen är att patienter som ska genomgå colorektal kirurgi är i stort behov av preoperativa information. Då denna ges utifrån ett standardiserat vårdprogram med beaktande av individuellt behov blir patienterna bättre förberedd på sin operation och den postoperativa vården. Patienterna delta aktivt i sin vård och tar ansvar tidigt, vilket minskar komplikationerna och påskynda den postoperativa återhämtningen. Genom ett bra samarbete i teamet runt patienten kan de individuella behoven hos patienten optimeras. Om patienten tilldelas en patientsansvarig sjuksköterska kan det individuella behovet identifieras tidigare och vid behov följas upp postoperativt efter utskrivning.
Publisher Malmö högskola
Series/Issue Forskningstraineerapport;18
Language swe (iso)
Subject kirurgi
preoperativ information
colorectal surgery
patientsatisfaction
preoperative patientinformation
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/15269 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics