Finns det evidens för att ta bort visdomständer i underkäken i förebyggande syfte? - en litteraturstudie

DSpace Repository

Finns det evidens för att ta bort visdomständer i underkäken i förebyggande syfte? - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Finns det evidens för att ta bort visdomständer i underkäken i förebyggande syfte? - en litteraturstudie
Author Sakovitch, Patrik ; Weingut, Simon
Date 2013
Swedish abstract
Bakgrund: Avlägsnandet av visdomständer är ett av de mest frekventa ingreppen på oralkirurgiska kliniker och det har uppskattats att det årligen extraheras 100 000 visdomständer i Sverige. Majoriteten av operationerna utförs med indikation men i många fall sker den i profylaktiskt syfte. Profylaktiskt avlägsnande innebär en borttagning av visdomstanden innan patologi uppstår. Denna åtgärd är än idag mycket omdebatterad eftersom det handlar om tänder där patienten varken uppvisar symtom eller patologi. Inför beslutet att ta bort en visdomstand måste bl. a. faktorer som riskerna med en operation, tandens position och täckningsgrad samt kostnaderna för patienten och samhället övervägas. Syfte: Mot denna bakgrund har syftet för denna litteraturstudie varit att undersöka om det i litteraturen finns evidens för att ta bort visdomständer i underkäken i förbyggande syfte. Metod: Studien baseras på en litteratursökning med hjälp av elektroniska databasen PubMed samt referenskomplettering efter granskning av studierna. Dessutom tillkom en granskning av riktlinjer och rekommendationer i flera europeiska länder. Resultat och konklusion: Sökningen omfattar 26 studier däribland en randomiserad kontrollerad studie. Slutsatsen av denna litteraturgenomgång är sammanfattningsvis att det finns för lite evidens för att bedöma om visdomständer i underkäken ska avlägsnas i förebyggande syfte eller inte. För att få svar på denna fråga krävs det fler prospektiva och longitudinella studier av behandlingsalternativen, gärna RCT. Även studier som undersöker naturalförloppet av visdomständer är önskvärda. En kontinuerlig uppföljning av asymtomatiska visdomständer anses för närvarande som det bästa behandlingsalternativet.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 18
Language swe (iso)
Subject visdomstand
visdomständer
profylaktiskt
mandibular
evidens
tredje molar
kirurgiskt avlägsnande
extraktion
trångställning
postoperativa komplikationer
riktlinjer
förebyggande syfte
asymtomatisk
symtomfri
Handle http://hdl.handle.net/2043/15280 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics