BEMÖTANDE AV NÄRSTÅENDE EFTER PLÖTSLIGA DÖDSFALL

DSpace Repository

BEMÖTANDE AV NÄRSTÅENDE EFTER PLÖTSLIGA DÖDSFALL

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title BEMÖTANDE AV NÄRSTÅENDE EFTER PLÖTSLIGA DÖDSFALL
Author Granath, Susanne ; Gumaelius Witt, Sofia
Date 2013
English abstract
As a newly graduated nurse, it can be difficult to know how the best possible support and answer can be offered to the bereaved related to sudden and unexpected deaths. The nurse may come in contact with bereaved relatives throughout their working lives. The study's objective is to be a tool when good nursing and answering grieving relatives is applied to prevent illness and promote health. The aim of the study is to highlight important aspects for the nurse when answering relatives of sudden and unexpected death victims, by nurses and relatives experiences. The result is based on what emerged from analysis of 10 scientific articles. In this literature study it was important for the relatives to receive information about privacy, ethics, religion and laws, and written information about what relatives should do after a death. Relatives were left with unanswered questions, such as questions about the cause of death and additional information about the disease process. The authors of this study did not consider that any of the studies had used adequate or sufficient follow-up, for the bereaved relatives. For further research an empirical study in Sweden, regarding the lack of follow-up after a sudden would be of value.
Swedish abstract
Som nyutexaminerad sjuksköterska kan det vara svårt att veta hur bästa möjliga stöd och bemötande kan erbjudas till sörjande närstående vid plötsliga och oväntade dödsfall. Sjuksköterskan kan komma i kontakt med sörjande närstående i hela sitt yrkesverksamma liv. Studiens mål är att vara ett verktyg för att kunna tillämpa en god omvårdnad samt bemöta sörjande närstående för att förebygga ohälsa och främja hälsa. Syftet med studien är att utifrån sjuksköterskors och närståendes upplevelser, belysa viktiga aspekter för sjuksköterskan inför mötet med närstående efter plötsliga dödsfall. Resultatet baseras på det som framkommit vid analys av 10 vetenskapliga artiklar. I denna litteraturstudie var information om sekretess, etik, religion och lagar samt skriftlig information, om vad närstående ska göra efter ett dödsfall, någoting som var viktigt för de närstående. Närstående lämnades med obesvarade frågor exempel frågor angående dödsorsak och övrig information om sjukdomsförloppet. Författarna i denna litteraturstudie ansåg inte att någon av studierna hade använt sig av adekvat eller tillräcklig uppföljning, för sörjande närstående. För vidare forskning hade en empirisk studie i Sverige angående bristande uppföljning av närstående efter plötsliga dödsfall varit av värde.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Närstående
Plötsliga dödsfall
Sjuksköterska
Sorg
Uppföljning
Handle http://hdl.handle.net/2043/15289 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics