Stödsystem/riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa

DSpace Repository

Stödsystem/riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Stödsystem/riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa
Author Kvist, Linda ; Gillhof, Sara
Date 2013
English abstract
Risk assessment is an essential part of dental practice today. Each patient should be assessed and stratified into a well defined group according to risk. This risk assessment should then affect the choice of prevention and treatment, and intervals for recalls and appropriate level of care. Today, in Swedish dental healthcare, different guidelines are being used as support in the assessment of a patient’s oral health. The aim of this study was to find out, compare and describe the most frequent used guidelines/systems for risk assessment of oral health in Sweden today. A second aim was to examine whether these systems are evidence-based and evaluated, and to identify existing knowledge about evidence-based supporting systems for risk assessment of oral health. A systematic review was made where articles published more than 10 years ago and papers which didn’t involve risk assessment of the whole patient were excluded. The Public Dental Service and Praktikertjänst were contacted and enquired about which systems if any were in use. For more in depth information on these systems, persons with key knowledge were interviewed. The information received was then analyzed in relation to the literature review. The results show that the system most frequently used in the Public Dental Service today is Beslutsstöd R2. Other computerbased systems are Datorstödd riskgruppering Effica and DentiGroup. In Praktikertjänst a system is available for all users of Opus Dental practice management system. Our conclusion is that the scientific evidence, regarding evidence-based and evaluation of support / guidelines are inadequate.
Swedish abstract
Riskbedömning är en väsentlig del av klinikerns vardag. Varje patient ska riskbedömas och riskgrupperas, vilket sedan utgör grund för val av behandling, behandlare och revisionsintervall. I tandvården i Sverige idag används det ett flertal olika stödsystem eller riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa. Syftet med studien var att ta reda på vilka stödsystem/riktlinjer som finns för riskbedömning av oral hälsa i Sverige idag och ge en beskrivning av de mest frekvent använda systemen samt göra en jämförelse av dessa. Syftet var också att undersöka huruvida dessa system är evidensbaserade och utvärderade samt att kartlägga kunskapsläget, gällande evidensbasering och utvärdering av stödsystem/riktlinjer, för riskbedömning av oral hälsa. För att skapa oss en allmän bild av stödsystem/riktlinjer för riskbedömning inleddes vårt arbete med en litteraturgenomgång. För att svara på frågeställningen om kunskapsläget över stödsystemens/riktlinjernas evidens och utvärdering, gjordes en systematisk litteraturöversikt. En kartläggning över Folktandvården och kontakt med Praktikertjänst gav oss en bild över vilka system som är aktuella i Sverige idag. För information om de utvalda systemen kontaktades så kallade nyckelpersoner för intervju. Data från intervjuerna har sedan analyserats i relation till vår litteraturgenomgång. Resultaten visar att Beslutsstöd R2 är det system som används mest frekvent inom Folktandvården. Andra förekommande system är Datorstödd Riskbedömning Effica och DentiGroup. Inom Praktikertjänst finns ett system tillgängligt för alla som använder sig av Opus journalsystem. Vår slutsats är att det vetenskapliga underlaget, gällande evidensbasering och utvärdering av stödsystem/riktlinjer, är bristfälligt.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Clinical decision support systems
Computer Assisted
Decision Making
Evidence based dentistry
Practice Guidelines
Risk Assessment
Systematic Review
Handle http://hdl.handle.net/2043/15322 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics