”Det måste ju vara lite strängt också” - Elevers röster om skolråd och deras inflytande

DSpace Repository

”Det måste ju vara lite strängt också” - Elevers röster om skolråd och deras inflytande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det måste ju vara lite strängt också” - Elevers röster om skolråd och deras inflytande
Author Residovska, Emine Zahra ; Horndahl Klint, Josefina
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att studera elevers upplevda inflytande kopplat till rådsverksamheten på en skola där alla elever deltar i något råd. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra elever på skolan. Resultatet från intervjuerna har vi analyserat och tolkat utifrån styrdokument, tidigare forskning och John Deweys teori om demokrati i skolan. Resultatet visar att respondenterna upplever att de har stort inflytande via rådsverksamheten men lyfter även att alla elever på skolan inte har inflytande. Eleverna ger en bild av att rådsverksamheten möjliggör för eleverna att ta stor plats och att det snarare är elevstyrt än lärarstyrt. Vår slutsats är att rådsverksamheten öppnar upp för formellt elevinflytande men att alla elever inte berörs. Vi vill påpeka att rådsverksamheten inte ska förbli det enda inslaget av demokrati i elevernas vardag, då demokrati är starkt kopplat till rådsverksamhet och kan bli en symbol för demokrati som enbart institutionell. Detta går emot John Deweys tankar om demokrati som livsstil, samt styrdokumentens mål om att utveckla demokratiska medborgare som aktivt tar del av samhällsdebatten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Inflytande
Elevinflytande
Skolråd
Rådsverksamhet
Elevdemokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/15348 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics