Irritable Bowel Syndrome - Kvinnors upplevelser av dagligt liv och bemötande vid kontakter med vården -En kvalitativ studie

DSpace Repository

Irritable Bowel Syndrome - Kvinnors upplevelser av dagligt liv och bemötande vid kontakter med vården -En kvalitativ studie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Irritable Bowel Syndrome - Kvinnors upplevelser av dagligt liv och bemötande vid kontakter med vården -En kvalitativ studie
Author Custance, Faustino ; Dahl Ottosen, Mia
Date 2005
English abstract
This is a qualitative study with a phenomenological approach, about females with Irritable Bowel Syndrome (IBS). The purpose of the study is to increase the knowledge and understanding among nurses and other caring personnel, by letting females diagnosed with IBS describe their experiences of living with the syndrome, and how they have been treated in contacts with the Swedish healthcare system. The intention of the study is that the holistic care should be improved. The study is based on seven semi-structured interviews of IBS-diagnosed females. The data has been analysed with Burnard´s method for transcripts. The results are presented in the following categories social activities, social relations, ignorance, treatment, analysis, which can be related to the actual questions of the study: (1) How do females with IBS experience that the illness affects their daily life? and (2) How do females with IBS experience the treatment in contacts with the Swedish care-system? The results have been presented in categories that can be related to the empiric questions in the study. The results of the study give us a conception of how IBS influences the daily life. Distinguishing for the study population is their experiences of changes in their social activities and relations due to their illness. About treatment in contacts with the Swedish healthcare system the females experience that they have been treated with ignorance from nurses and other health care personnel. They also experience themselves as disregarded and low prioritised by the healthcare system.
Swedish abstract
Detta är en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats, som beskriver kvinnor med Irritable Bowel Syndrome (IBS) och deras upplevelser av sjukdomen. Vårt syfte med studien är att öka kunskapen och förståelsen hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, genom att låta kvinnor med diagnosen IBS beskriva sina upplevelser av att leva med syndromet samt hur de blivit bemötta vid kontakter med sjukvården. Målsättningen är att det holistiska omhändertagandet av patienten skall förbättras. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med sju diagnostiserade kvinnor. Materialet har sedan bearbetats utifrån Philip Burnards modell för textanalys. Resultaten presenteras i följande kategorier sociala aktiviteter, sociala relationer, okunskap, bemötande och utredning, vilka kan relateras till de aktuella frågeställningarna (1) Hur upplever kvinnor med IBS att sjukdomen påverkar deras dagliga liv? Och (2) Hur upplever kvinnor med IBS att de blivit bemötta vid kontakter med sjukvården. Våra resultat ger en uppfattning av hur kvinnorna upplever att deras IBS påverkar det dagliga livet. Utmärkande för studiepopulationen är upplevelser av att sociala relationer och sociala aktiviteter förändrats till följd av sjukdomen. Gällande bemötande vid kontakter med sjukvården upplever kvinnorna att de bemötts med okunskap från sjuksköterskor och annan vårdpersonal. De upplever sig dessutom ofta åsidosatta och lågprioriterade av sjukvårdssystemet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Irritable bowel syndrome
upplevelser
sociala relationer
Bemötande
IBS
sociala aktiviteter
okunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/1535 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics