Parodontal behandling – hur påverkar det patienters livskvalitet? En systematisk litteraturöversikt

DSpace Repository

Parodontal behandling – hur påverkar det patienters livskvalitet? En systematisk litteraturöversikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Parodontal behandling – hur påverkar det patienters livskvalitet? En systematisk litteraturöversikt
Author Andersson Werneman, Carolina ; Dragicevic, Andrea
Date 2013
Swedish abstract
Syftet: Syftet med denna studie var att få en överblick över vilket vetenskapligt underlag som finns för huruvida den patientupplevda livskvalitén hos patienter med parodontit påverkas av den parodontala behandlingen. Material och metod: Sökning av studier gjordes i två databaser, PubMed och Cochrane. Dessa artiklar screenades sedan enligt förutbestämda kriterier först utifrån titel, sedan abstract och sist i sin helhet. Kvarvarande artiklar efter det ingick i analysen. Resultat: Sökningen i databaserna resulterade i 452 artiklar. Efter screening kvarstod 15 artiklar som lästes i sin helhet och 9 av dem ansågs passa in enligt de kriterier som fanns. Alla studier utom 2 hade endast använt sig av en generell metod för att mäta livskvalité, en studie hade använt sig av både en generell och en sjukdomsspecifik mätmetod och en studie hade använt sig av frågor som de själva hade utvecklat. Av de 9 artiklarna som ingick i analysen hade 8 fått en statistiskt signifikant förbättring i livskvalitén hos patienterna efter behandling, dock var det endast 5 av artiklarna som redovisade det kliniska resultatet av den parodontala behandlingen. Konklusion: Denna systematiska litteraturöversikt visar att parodontal behandling förbättrar patienters livskvalité. Dock var det ingen av studierna som ingick i analysen som hade högt bevisvärde. Det gör att det inte helt säkert kan fastställas hur patienters livskvalité påverkas av parodontal behandling och det finns fortfarande utrymme för vidare studier inom området.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 39
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/15366 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics