PATIENTERS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV FÖRÄNDRAD LIVSSITUATION EFTER EN BEN ELLER NEDRE EXTREMITETS AMPUTATION

DSpace Repository

PATIENTERS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV FÖRÄNDRAD LIVSSITUATION EFTER EN BEN ELLER NEDRE EXTREMITETS AMPUTATION

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title PATIENTERS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV FÖRÄNDRAD LIVSSITUATION EFTER EN BEN ELLER NEDRE EXTREMITETS AMPUTATION
Author Nylén, Sofie ; Bahtsevani, Christel ; Bramhagen, Ann-Cathrine
Date 2013
English abstract
Aim. This literature study highlights patients with diabetes mellitus and / or peripheral vascular disease and their experiences of changes in life after a leg or lower extremity amputation. Background. Living with a chronic disease such as peripheral vascular disease and / or diabetes, can lead to strains and affect daily life, including pain, sleep difficulties, problems with ulcers and fear of amputation. Being amputated can lead to shock and grief postoperatively. The mental preparation preoperatively is important for how the patient's experience life postoperatively. Patients need support and encouragement from the nursing staff and relatives in order to increase well-being and for greater autonomy in the postoperative phase. Method. A systematic literature review, based on review and compilation of qualitative studies, was chosen in order to answer the research question. Three articles were found relevant to the purpose of the study, one study was found to be of high quality and two studies of medium quality. Two of the studies were conducted in Western and one in the Asian context. The authors used the SBU's manual in the selection process of literature. Results. After compilation of the three studies two overall third-level themes were identified: Suffering and to regain hope. Conclusion. There is scientific evidence that a leg or lower extremity amputation alters a patient’s situation in life. This may cause distress in different dimensions. In this study emotional, psychosocial and physical suffering were identified. There is also evidence that patients who has time can develop some acceptance and adjustment to their new situation. Support from family and friends are important for the motivation to fight and regain hope for the future. Similar experiences / experiences identified despite different cultural backgrounds.
Swedish abstract
Syfte. Denna litteraturstudie belyser patienter med diabetes mellitus och/eller perifer vaskulär sjukdom upplevelser och erfarenheter av förändrad livssituation efter en ben eller nedre extremitets amputation. Bakgrund. Att leva med kroniska sjukdomar som perifer kärlsjuka och/eller diabetes kan innebära stora påfrestningar i det dagliga livet med bland annat smärta, sömnsvårigheter, problem med svårläkta sår och rädsla för amputation. Att amputeras kan leda till chock och sorg postoperativt. Den mentala förberedelsen preoperativt är betydelsefull för patientens upplevelse postoperativt. Patienten behöver stöd och uppmuntran från sjukvårdspersonal och anhöriga för ökat välbefinnande och för ökad självständighet i den postoperativa fasen. Metod. För att besvara studiens frågeställning gjordes en systematisk litteraturstudie vilken bygger på granskning och sammanställning av kvalitativa studier. Tre artiklar bedömdes relevanta för studiens syfte. En studie bedömdes vara av hög kvalitet och två studier av medelhög kvalitet. Två av studierna utfördes i västerländsk och en i asiatisk kontext. Författaren använde SBU:s handbok som hjälpmedel i urvalsprocessen av litteratur. Resultat. Efter sammanställning av de tre studierna identifierades två övergripande tredje nivåns teman: Lidande och att återvinna hopp. Slutsats. Det föreligger vetenskapligt stöd för att en ben eller nedre extremitets amputation förändrar patientens livsituation. Detta kan leda till lidande inom olika dimensioner. I denna studie identifierades känslomässigt, psykosocialt och fysiskt lidande. Det föreligger även vetenskapligt stöd för att patienterna med tiden kan utveckla viss acceptans och anpassning till sin nya situation. Stöd från anhöriga och vänner är viktigt för motivationen att orka kämpa och återvinna hopp om framtiden. Liknande upplevelser/erfarenheter identifierades trots olika kulturella bakgrunder.
Publisher Malmö Högskola, Institutionen för vårdvetenskap och Skånes universitetsjukhus
Series/Issue Forskningstraineerapport;23
Pages 29
Language swe (iso)
Subject amputation
perifer kärlsjukdom
upplevelser
livssituation
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/15388 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics