PAX9-genens betydelse för tandstorleken -En systematisk litteraturöversikt

DSpace Repository

PAX9-genens betydelse för tandstorleken -En systematisk litteraturöversikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title PAX9-genens betydelse för tandstorleken -En systematisk litteraturöversikt
Author Bergström, Niclas ; Arvini, Sara
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Syfte/frågeställning: Tandutvecklingen involverar en rad olika genetiska interaktioner som innefattar uttryck av bland annat transkriptionsfaktorer, tillväxtfaktorer och signalmolekyler. Syftet med den här uppsatsen var att systematiskt undersöka dagens vetenskapliga litteratur utifrån frågeställningen: Har uttryck av PAX9-genen en direkt påverkan på den slutliga tandstorleken hos människor? Material och metod: En systematisk litteratursökning av studier gjordes via databasen PubMed med hjälp av MeSH-termer, fritextsökning och handsökning via referenslistor. Två granskare selekterade, oberoende av varandra, kontrollerade studier på engelska samt extraherade data och bedömde kvaliteten. Resultat: Sökningen resulterade i 274 artiklar och efter genomgång av inklusions- och exklusionskriterier kvarstod 4 artiklar. Slutsats: Denna systematiska litteraturöversikt visar att PAX9-genen har en roll i tandutvecklingen, men att det vetenskapliga underlaget är bristande för att avgöra ifall genen har en direkt påverkan på den slutgiltiga tandstorleken. Studierna visar dock att en mutation av genen kan leda till avvikelser, så som avsaknad av tänder och mindre tandstorlek hos befintliga tänder. Det vetenskapliga underlaget för kopplingen mellan uttryck av PAX9-genen och tandstorlek saknar emellertid tillförlitligt bevisvärde. Ytterligare forskning är nödvändigt för att fastställa PAX9-genens påverkan av tandstorleken.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 21
Language swe (iso)
Subject PAX-9
Handle http://hdl.handle.net/2043/15389 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics