The effect of experimental stress on masseter muscle pain sensitivity, cortisol level and autonomic parameters in healthy subjects

DSpace Repository

The effect of experimental stress on masseter muscle pain sensitivity, cortisol level and autonomic parameters in healthy subjects

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The effect of experimental stress on masseter muscle pain sensitivity, cortisol level and autonomic parameters in healthy subjects
Author Tran, Andreas ; Bui, Tuan
Date 2013
Swedish abstract
Syfte: Syftet var att utvärdera om experimentell psykologisk stress påverkar smärtkänsligheten i massetermuskeln, kortisolkoncentrationen i saliv, blodtryck och puls hos kvinnor. Material&Metod: 15 friska kvinnor deltog i studien (medelålder 23.7±2.3 år). Studien var en enkelblind randomiserad longitudinell studie, som sträckte sig över två besök. Deltagarna var randomiserat tilldelade att börja med kontroll- eller experimentellt besök. Experimentell stressuppgift utgjordes av aktivt deltagande i Paced Auditory Serial Addition Task och kontrolluppgiften av passivt deltagande. Kortisolkoncentration i saliv, upplevd stress och smärtkänsligheten mättes vid baseline och efter uppgiften. Smärtkänslighet, smärttröskel och smärttolerans, mättes med Painmatcher, Algometer och Palpometer på massetermuskel. Puls och blodtryck mättes regelbundet under hela besöket. Resultat: Ingen signifikant skillnad mellan experimentella- och kontrollbesöket kunde noteras för kortisolkoncentration i saliv, puls, blodtryck, smärta vid palpation, smärttröskel för tryck, smärttolerans för tryck och smärttröskel för elektricitet. Signifikant ökning av upplevd stress (P<0.01), smärttröskel för elektricitet (P<0.05), smärttolerans för elektricitet (P<0.05), smärttröskel för tryck (P<0.01)och smärttolerans för tryck (P<0.01) noterades däremot över tid i det experimentella besöket men ej i kontrollbesöket. Slutsats: Experimentell psykologisk stress, hos friska kvinnor, inducerade analgesi över tid. Detta tros bero på opioidhämmande systemet. Experimentell psykologisk stress hade ingen signifikant påverkan på kortisolkoncentration i saliv, blodtryck eller puls hos friska kvinnor. Fler studier krävs för att utreda psykologiska stressens roll i etiologin för orofacial smärta.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject Analgesia
Analgesic Opioid
Craniomandibular disorders
Hydrocortisone
Stress Psychological
Handle http://hdl.handle.net/2043/15396 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics