PTCA-ballongvidgning i kranskärlen. En litteraturstudie om patientens upplevelser och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder

DSpace Repository

PTCA-ballongvidgning i kranskärlen. En litteraturstudie om patientens upplevelser och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title PTCA-ballongvidgning i kranskärlen. En litteraturstudie om patientens upplevelser och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder
Author Andersson, Veronica M ; Ternrud, Linda
Date 2005
English abstract
Stenosed coronary arteries cause ischaemic heart disease (IHD). The use of catheters during interventions in the coronary arteries has become more pro-nounced in treating patients with IHD. The most common intervention method using a catheter is percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA and for the patient it is a major procedure, both physical and psychical. The purpose of this degree project was to examine the patient´s experiences before, during and after PTCA and which nursing interventions that should be performed be-fore and after PTCA. The purpose was also to examine whether there are any differences or similarities between men and women regarding experiences and nursing interventions. The theoretical framework used was Doris Carnevali´s model of nursing, where health is viewed as a balance between the individual´s health related demands in the daily life and the functional health status. The most important results that emerged in the study was the importance of infor-mation to the patient in order to decrease their worries and fears related to PTCA and the importance of the patient´s positioning in bed.
Swedish abstract
Förträngda kranskärl orsakar ischemisk hjärtsjukdom (IHD). Kateterburna in-grepp i kranskärlen har fått en alltmer framträdande plats vid behandling av patienter med IHD. Perkutan transluminal coronar angioplastik, PTCA är den vanligaste kateterburna metoden och är för patienten ett stort ingrepp, både fysiskt och psykiskt. Syftet med examensarbetet var att genom en litteraturstu-die undersöka patientens upplevelser före, under och efter PTCA samt vilka omvårdnadsåtgärder som bör utföras före och efter PTCA. Syftet innefattade även att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan kvinnor och män gällande upplevelser och omvårdnadsåtgärder. Den teoretiska referensramen i arbetet är Doris Carnevalis omvårdnadsmodell där hälsa anses kunna uppnås om en balans finns mellan individens hälsorelaterade krav i det dagliga livet och det funktionella hälsotillståndet. De viktigaste resultaten som framkom i studien är vikten av information till patienten för att minska oro och rädsla i samband med PTCA samt betydelsen av patientens sängläge.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Carnevali
upplevelser
sängläge
PTCA
omvårdnadsåtgärder
information
Handle http://hdl.handle.net/2043/1541 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics