Pedagogers bemötande av pojkar och flickor i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers bemötande av pojkar och flickor i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers bemötande av pojkar och flickor i förskolan
Author Persson, Veronica ; Jönsson, Helena
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att studera om pedagoger bemöter flickor och pojkar lika eller olika på en förskola. Frågeställningarna till detta syfte är följande: Hur bemöter pedagoger pojkar respektive flickor? Hur talar pedagoger med pojkar och flickor på förskolan? Hur arbetar pedagogerna på förskolan ur ett genusperspektiv i den vardagliga verksamheten? Teorier som ingår i studien är bland annat bemötande; hur pedagoger och andra vuxna bemöter barn i och utanför förskolan, genus och genusarbete i förskolan och olika genusbegrepp tas även upp. Studien har gjorts på en förskola där pedagoger har intervjuats och observerats i deras möte med barnen på förskolan. Resultatet av denna studie kan sammanfattas med att pedagogerna själva på den aktuella förskolan anser att de bemöter pojkar och flickor lika men att de ändå kan bli bättre med att arbeta med det i deras verksamhet. Det som kunde urskiljas genom observationerna var att pedagogerna ibland bemötte barnen lika oavsett kön men ibland bemöttes de utifrån könstereotypiska förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Pedagoger
Bemötande
Genus
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/15415 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics