Att utöva matematikdidaktik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att utöva matematikdidaktik
Author Möller, Patricia
Date 2011
Swedish abstract
"Att utöva matematikdidaktik" På senare tid har det genomförts diverse nationella och internationella studier kring matematikdidaktik. Slutsatsen är entydig; medvetenhet om matematikdidaktik i skolan gagnar elevers matematikkunnande. Det räcker inte att matematiklärarna har kunskap i matematik utan de måste också kunna förmedla den kunskapen till eleverna så att lusten och intresset för matematik väcks och vidmakthålls. Syftet med föreliggande studie är att undersöka två fjärdeklasslärares tillämpande av matematikdidaktik vid introduktion och genomförande av nya matematikuppgifter. Uppsatsens teoretiska del utgår från en litteraturstudie kring relevanta undervisningsmetoder och speciellt fokus är lagt på begreppet matematikdidaktik. Här förklaras även skillnaden mellan matematik som vetenskap och den matematik som vi lär oss i skolan, så kallad skolmatematik. I den empiriska studien har två lärare i matematik från två olika skolor deltagit. Undersökningens insamlade material består av observationer och informella samtal med berörda lärare, deras synpunkter kring matematikdidaktik, undervisningsmetoder och användningen av laborativt material som en del i utövandet av matematikdidaktik. Frågeställningar som ligger till grund för detta arbete är följande: Vilka val görs i introduktionen och genomförandet av nya matematikuppgifter? Vilka iakttagelser går det att göra gällande två olika lärares matematikundervisning i två skolor med olika upptagningsområden? Vilken typ av undervisningsmaterial används? Utifrån studien har jag dragit slutsatsen att lärarnas undervisningsmetoder saknar ett brett utövande av matematikdidaktik. Det avspeglar sig i läroboksstyrd matematikundervisning och elevernas svårigheter att tillämpa olika beräkningsprocedurer i andra sammanhang, det vill säga att de ska förstå vad uppgiften handlar om och hur de ska angripa problemet. I stor utsträckning återgick eleverna till böckerna för att hitta svar på det de inte hade förstått efter genomgången. En del av eleverna frågade läraren medan andra blev frustrerade. Visserligen fanns en grupp av elever som hade lättare att förstå och visste vad de skulle göra, men de utgjorde inte majoriteten i klassen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
matematikdidaktik
matematikinlärning
undervisningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/15417 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics