Fullvärdiga pedagoger - En studie om kvalitetssyn ur ett aktörsperspektiv

DSpace Repository

Fullvärdiga pedagoger - En studie om kvalitetssyn ur ett aktörsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fullvärdiga pedagoger - En studie om kvalitetssyn ur ett aktörsperspektiv
Author Sverker, Persson ; Morin, Jessica
Date 2013
Swedish abstract
Detta arbete är en studie och syftar till att ta reda på hur fyra fritidspedagoger talar om kvalitet och utveckling i förhållande till Skolverkets allmänna råd och rekommendationer i frågan. I samtalsguiden Fritidshemmet drar skolinspektionen, baserat på hur det praktiska arbetet på fritidshemmen ser ut, slutsatsen att fritidspedagoger inte är tillräckligt medvetna om uppdraget. Skolinspektionen förutsätter med andra ord att den verksamhet som bedrivs är en direkt spegling av pedagogernas medvetenhet om uppdraget och tar liten hänsyn till resursfördelning, storlek på barngrupper och lämnar framförallt fritidspedagogernas tankar osagda. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fritidspedagogerna. Ur ett aktörsperspektiv baserat på Freires och Gustavssons tankar om handling, reflektion och kunskap har vi sedan analyserat dessa fyra pedagogers sätt att tala om kvalitet i relation till styrdokument och tidigare forskning. Vi har kommit fram till att en stor medvetenhet om uppdraget finns, men att pedagogerna uttrycker sig annorlunda än styrdokumenten och känner sig begränsade i att kunna bedriva den verksamhet som önskas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject kvalitet
fritid
fritidshem
kvalitetssyn
aktörsperspektiv
kunskap
medvetenhet
dialog
pedagog
fritidspedagog
diskurs
Handle http://hdl.handle.net/2043/15420 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics