Interkulturell pedagogik i skolan - ”ett VI med alla våra olikheter”

DSpace Repository

Interkulturell pedagogik i skolan - ”ett VI med alla våra olikheter”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Interkulturell pedagogik i skolan - ”ett VI med alla våra olikheter”
Author Rubin, Henrik
Date 2013
Swedish abstract
Examensarbetets syfte har i ett första skede varit att genomföra en litteraturstudie av interkulturell forskning. Utifrån de fyra temana, Mångkultur, Värdegrund, Demokrati och Språk som framkommit vid litteraturstudien har jag sedan genomfört en tematisk dokument- och intervjustudie med utgångspunkt från de fyra kategorierna. Syftet har varit att se hur kategorierna i den interkulturella forskningen kommer till uttryck i gymnasieskolans läroplan och i några samhällslärares tankar kring deras egen undervisning. Lärarnas svar relateras till vad som står i läroplanen och till tankegångarna hos forskarna. En interkulturell pedagogik, läroplanen samt lärarintervjuerna beskriver hur mångfald utvecklar, breddar och fördjupar elevers lärande i vår mångkulturella kontext. Skolan behöver dock fortgående skapa reflektion och medvetenhet kring den kulturella mångfalden för att skapa förståelse inför elevers olikheter. Demokrati- och värdegrundsfrågor behöver diskuteras explicit i samhällsundervisningen. Lärarintervjuerna visar dock på att det behövs tas ännu mer tid i anspråk för detta. Samtalet i undervisningen, framför allt elever emellan, är avgörande eftersom det är genom dessa som det kan skapas en förståelse för varandra samt bredda våra tankestrukturer. Examensarbetet visar till sist på behovet av ett inkluderande vi-språk men också vikten av att medvetandegöra de maktstrukturer som skapar utanförskap.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject demokrati
gymnasiet
interkulturell pedagogik
läroplan
mångkultur
samhällslärare
språk
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/15441 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics