Kronisk kriminalitet som livsstil

DSpace Repository

Kronisk kriminalitet som livsstil

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Kronisk kriminalitet som livsstil
Author Torstensson Levander, Marie
Date 2013
Swedish abstract
Arbetet mot livsstilskriminellas brottslighet har hög prioritet inom svensk polis. I ett regeringsuppdrag ska svensk polis bland annat utarbeta nya och förbättrade arbetsmetoder mot de livsstilskriminella och deras brottslighet. Arbetsmetoderna ska baseras på forskning och kunskap. Det är därför särskilt angeläget att belysa innebörden av det komplexa begreppet livsstilskriminella utifrån forskningslitteraturen. Rikspolisstyrelsens verksledningskansli har därför uppdragit åt professor Marie Torstensson Levander att ge en överblick över begreppet livsstilskriminella och alternativa begrepp såsom kroniker, vanekriminella eller återfallsbrottslingar utifrån den mest betydelsefulla forskningslitteraturen. I rapportens första del diskuterar författaren begreppens innebörd och hur man skulle kunna operationalisera dessa. I rapportens andra del presenterar författaren en kunskapsöversikt med fokus på vad vi vet om livsstilskriminellas kriminalitet och vilka förebyggande åtgärder som skulle kunna användas i arbetet mot denna grupp. Genom denna rapport är förhoppningen att alla som arbetar med livsstilskriminella ska få en fördjupad förståelse för innebörden av begreppet livsstilskriminella så att arbetat mot dem kan genomföras på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt. Docent Anders Nilsson, Kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet har läst manus och bidragit med värdefulla synpunkter på innehållet.
Publisher Rikspolisstyrelsen
Series/Issue Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion;2
ISBN 978-91-86791-06-3
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15456 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics