Sjuksköterskors upplevelse av sin kompetens vid vård av utlokaliserade patienter

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelse av sin kompetens vid vård av utlokaliserade patienter

Details

Files for download
Icon
Examensarbete om ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelse av sin kompetens vid vård av utlokaliserade patienter
Author Dahlvid, Madeleine ; Landin, Birgitta
Date 2013
English abstract
The Orthopedic Clinic in Malmö received most satellitepatients during year 2012 of all clinics at Skånes Universitetssjukhus. This results in that the patient receive care in a ward that is not specialized at the patients current diagnosis. It also means that the nurses giving care have professional competence from another speciality. This might lead to potential safety risks for the patient. Does the nurse experience altered competence while caring for satellitepatients? Does the nurse experience that the care given is altered and in what way? Does it result in any safety risk for the patient to be a satellitepatient? Eleven nurses were interviewed in a hermeneutic perspective with Patricia Benner´s theory about different stages of competence as a framework. The most of the participants experienced a difference in caring for satellitepatients compared to orthopedic patients. Mostly regarding physical activity. The result didn´t show if the participants altered professional competence according to Benner. The most participants experienced risks in patientsafety in caring satellitepatients. It´s important that patients are cared for in the proper ward where the professional competence exists.
Swedish abstract
Ortopediska kliniken i Malmö tog emot flest utlokaliserade patienter 2012 av samtliga kliniker på Skånes Universitetssjukhus. Detta innebär att patienten vårdas på en vårdenhet som inte är specialiserade på den aktuella diagnosen och vårdas av sjuksköterskor med kompetens av annan specialitet, vilket kan innebära potentiella patientsäkerhetsrisker. Upplever sjuksköterskan att hens yrkeskompetens förändras vid vård av dessa patienter och på vilket sätt? Upplever sjuksköterskan att det påverkar omvårdnaden av patienten och på vilket sätt? Innebär det någon patientsäkerhetsrisk att vårda utlokaliserad patient på sin ordinarie avdelning? Elva sjuksköterskor intervjuades med ett hermeneutiskt perspektiv på studien med Patricia Benners teori om kompetensnivåer som teoretiskt ramverk. De flesta deltagarna upplevde en skillnad i omvårdnaden vid vård av utlokaliserad patient. Främst när det gäller mobiliseringen. Resultatet kunde inte visa på om sjuksköterskan förändrade sin yrkeskompetensnivå enligt Benner. De flesta deltagarna upplevde att det förekommer risker i patientsäkerheten vid vård av utlokaliserade patienter. Resultatet av studien visar, att det är viktigt att patienterna vårdas där rätt kompetens finns.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Omvårdnad
patientsäkerhet
utlokaliserad patient
vårdplatser
yrkeskompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/15475 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics