Hur vänder man ett omotiverat elevklimat till ett mer motiverat, sett ur elevens perspektiv?

DSpace Repository

Hur vänder man ett omotiverat elevklimat till ett mer motiverat, sett ur elevens perspektiv?

Details

Files for download
Icon
Jonas Säll Examen ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur vänder man ett omotiverat elevklimat till ett mer motiverat, sett ur elevens perspektiv?
Author Säll, Jonas
Date 2013
Swedish abstract
Hur vänder man ett omotiverat elevklimat till ett mer motiverat, sett ur elevens perspektiv? ”How do we change the students behavior from unmotivated to motivated, from their own point of view?” Problemområde Detta arbete är en undersökande studie vilket innebär att jag har gjort fokusgruppsintervjuer för att ta reda på vad skolan kan göra för att öka motivationen hos elever som upplever skolan som tråkig och icke meningsfull. Studien tar ett elevcentrerat perspektiv och resultatet bygger på elevernas egna utsagor. Problemområdet baseras på skolans värdegrund som den beskrivs i ”Ny skollag i praktiken” (2010), i vilken det fastslås att skolan ska arbeta för alla människors lika värde och undervisningen skall anpassas till varje barn förutsättningar. Denna studies ansats är att urskilja olika faktorer till vad som ökar eller sänker elevernas motivation samt att koppla dessa faktorer till upplevelsen av kasam, känslan av sammanhang av Antonovky (2005). Författaren menar att begriplighet, hanterbarhet men framför allt meningsfullhet är starkt förknippat med motivation, utifrån detta perspektiv är det intressant att undersöka om eleverna själva uttrycker något liknande. Metod Studien är genomförd med en kvalitativ och hermeneutisk ansats, där syftet har varit att komma nära och tolka elevernas egna utsagor utifrån deras perspektiv. Datainhämtandet har skett genom intervjuer i fokusgrupper. 3 Syfte Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån ett elev perspektiv undersöka vad skolan kan göra för att öka motivationen hos elever som upplever skolan som tråkig och icke meningsfull. Studien vill också ge ett utökat kunskapsbidrag till forskning om elevernas egen syn på vad skolan kan göra för att öka elevernas motivation. De preciserade frågeställningarna är:  Hur upplever elever att pedagogernas bemötande påverkar deras motivation?  Vilken syn har elever på betydelsen av relationer för deras motivation?  Vad anser eleverna själva är det viktigaste för att de skall känna sig motiverade i skolan? Konklusion I denna studie gav eleverna sin syn på vad som var viktiga motivationshöjande inslag i skolan. Enligt elevernas utsagor fanns det en gemensam nämnare för att de skulle vara motiverade och kunna lyckas med skolans uppdrag relationernas betydelse. Goda relationer skapar förutsättningarna för att eleverna skall känna en hög upplevd känsla av sammanhang. Goda relationer mellan elev och lärare men också mellan elev och kompisar är en förutsättning för att den inre motivationen skall infinna sig. Det har visat sig i studien att det är det relationella perspektivet på lärande som eleverna föredrar. Den specialpedagogiska kopplingen till resultatet i denna studie är att pedagogerna i allmänhet men specialpedagoger i synnerhet bör utgå mer ifrån elevernas egna perspektiv när det gäller undervisningen, eleverna vill vara mer delaktiga. Pedagogerna bör även fokusera på att skapa möjligheter för de bakomliggande processerna till motivation, som känslan av sammanhang. Denna studies kunskapsbidrag är till stor del riktat mot skolan där undersökningen är gjord, men resultatet kan även användas av andra skolor med liknande problematik. Resultatet av denna studie kan användas för att utveckla den pedagogiska verksamheten genom att kontinuerligt efterforska och tillföra ny kunskap om hur skolans verksamhet påverkar den enskilda elevens motivation samt hur olika pedagogiska val påverkar barnens möjligheter till att de skall känna en positiv och motiverande inlärningssituation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Kasam
rellationellt lärande
omotiverade elever
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/15479 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics