Specialpedagogik i förskolan-En undersökning om pedagogers erfarenheter av och förväntningar på specialpedagogiskt stöd i förskolan

DSpace Repository

Specialpedagogik i förskolan-En undersökning om pedagogers erfarenheter av och förväntningar på specialpedagogiskt stöd i förskolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogik i förskolan-En undersökning om pedagogers erfarenheter av och förväntningar på specialpedagogiskt stöd i förskolan
Author Wahlström, Ulrika
Date 2013
Swedish abstract
Det är ingen självklarhet att specialpedagogiskt stöd förekommer inom förskolan, eftersom denna skolform inte omfattas av samma krav på specialpedagogisk kompetens som skolan. Styrdokumenten som berör förskolan beskriver att barn som är i behov av särskilt stöd ska få det, men det beskrivs inte någonstans hur hjälpen ska vara utformad. Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter pedagoger har av specialpedagogiskt stöd i förskolan och hur pedagogers förväntningar på specialpedagogiskt stöd inom denna skolform ser ut. Som teoretisk ram använde jag mig av systemteoretiska perspektiv och specialpedagogiska perspektiv. Jag genomförde en kvalitativ undersökning, i vilken jag intervjuade sex pedagoger som arbetar i förskolan. Resultatet visade på att erfarenheten av specialpedagogiskt stöd i förskolan varierade mellan intervjupersonerna, vilket skulle kunna bero på styrdokumentens otydliga formuleringar. Bakgrunden till stödet från kommunens specialpedagogiska resursteam var ofta ett barn med en diagnos och där förskolan önskade en resurs. Detta tyder på ett kompensatoriskt synsätt. Hälften av intervjupersonerna hade erfarenhet av specialpedagogiskt stöd i verksamheten som var ur ett mer kritiskt perspektiv. Detta stöd handlade bland annat om att förändra i miljö och material, samt få hjälp med att hantera olika situationer kring barnen. Det som pedagogerna förväntade sig av specialpedagogiskt stöd var handledning, hjälp med handlingsplaner, observationer, hjälpa till att förändra i miljön och tillhandahålla material som passar alla barn. Pedagogerna förväntade sig också att specialpedagogen ska ha kunskaper om avvikande beteende och hjälpa pedagogerna att få förståelse för ett barn och dess beteende, vilket tyder på att de utvecklingspsykologiska teorierna fortfarande är starka inom förskolan. Det förekommer ett behov av att tydliggöra styrdokumenten som handlar om barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Genom ett tydliggörande av styrdokumenten skulle barn ges samma möjligheter till stöd inom förskolan. Likväl finns det ett behov av att tydliggöra specialpedagogens roll för att pedagoger och barn ska få ut så mycket som möjligt av stödet. Resultatet visar även på att det finns ett behov av specialpedagoger på både lokal och central plats i organisationen. De båda rollerna med olika specialpedagogiska perspektiv kompletterar varandra och kan tillsammans arbeta med specialpedagogiskt stöd på individ, - grupp och organisationsnivå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Erfarenheter
förskola
förväntningar
specialpedagogiskt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/15480 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics