TANDHYGIENISTERNAS INFORMATION TILL 13-ÅRINGAR ANGÅENDE KOST, KOSTVANOR, KARIES OCH MUNHYGIEN

DSpace Repository

TANDHYGIENISTERNAS INFORMATION TILL 13-ÅRINGAR ANGÅENDE KOST, KOSTVANOR, KARIES OCH MUNHYGIEN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title TANDHYGIENISTERNAS INFORMATION TILL 13-ÅRINGAR ANGÅENDE KOST, KOSTVANOR, KARIES OCH MUNHYGIEN
Author Duratovic, Sanda ; Hansson, Annika
Date 2013
Swedish abstract
Idag har varje landsting ansvar för barn och ungdomar till och med 19-års ålder att erbjuda skattefinansierad, fullständig och regelbunden tandvård samt specialisttandvård. Tandhygienisten bör kunna möta ungdomar som befinner sig i olika situationer och utifrån detta föreslå förbättringar. Syftet med ett bra samarbete mellan tandhygienist och tonåringen är att väcka intresse och motivation för förebyggande tandvård. En tidigare studie har visat att tandvårdspersonal väljer att ge kostinformation i hälften av fallen och kostrådgivning i vart femte fall. Tradition, kultur och ursprung har stor betydelse för en individs kostvanor d.v.s. hur mycket individen äter, vad den äter och intagsfrekvens. Enligt den svenska Tandvårdslagen har alla barn och ungdomar rätt att få den tandvård och information de behöver oavsett vilken socioekonomisk status de har. För att kunna genomföra studien skickades etikprövning in till etisk kommitté på Malmö högskola för godkännande. Därefter valdes fyra tandhygienister på två olika kliniker i Malmö. Intervjuerna gjordes på respektive arbetsplats. Tandhygienisterna fick inte tillgång till intervjufrågorna innan intervjutillfället. Denna studie har visat att två av fyra tandhygienister valde att ge ytlig information angående kost, kostvanor och karies till 13-åringar oavsett socioekonomisk status. De två andra tandhygienisterna valde att ge djupare information till de barn och ungdomar som hade bristande kunskap. Oftast hade dessa barn och ungdomar ett socioekonomisk låg status.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 13
Language swe (iso)
Subject tandhygienist
tandhygienister
kost
kostvanor
karies
munhygien
information
socioekonomisk
socioekonomisk status
Handle http://hdl.handle.net/2043/15481 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics