Specialpedagogens tankar om inkludering

DSpace Repository

Specialpedagogens tankar om inkludering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogens tankar om inkludering
Author Bauer, Martina ; Zielinski, Jennie
Date 2013
Swedish abstract
Bauer, Martina & Zielniski, Jennie (2013) Specialpedagogers tankar om inkludering. (Special educators thoughts on inclusion). Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola Problemområde Inkludering är ett begrepp som används ofta i skolan. Eleverna i klassrummen har olika behov och många behöver extra stöd. Pedagogerna upplever att de inte har tid att individanpassa och ge eleverna det stöd de behöver samt resurser för att utföra det arbete som krävs av dem. Frågan vi ställer oss är, hur kan vi som specialpedagoger vara ett stöd för elever och pedagoger? Syfte Vi vill i vårt examensarbete, undersöka och tillägna oss kunskap om hur specialpedagoger arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Vi vill även undersöka hur specialpedagoger på olika skolor ser på begreppet inkludering. Teoretisk ram Vi kommer att använda oss av systemteorin som vetenskaplig utgångspunkt. Systemteorin ger oss ett förhållningssätt som gör att vi inte ser till en enskild orsak utan vi öppnar upp för ett synsätt där många delar är med och påverkar. Metod Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i vår studie. Syftet var att kunna tolka och förstå de resultat och sammanhang som kom fram i våra intervjuer. Vi har valt att utgå ifrån en narrativ ansats eftersom vi var nyfikna på och vill gå på djupet i specialpedagogernas berättelser. Resultat med analys Vi kan utläsa av våra intervjuer att arbetsuppgifterna för en specialpedagog kan se olika ut. Vi har kommit fram till att specialpedagogerna ser på begreppet inkludering ungefär på samma sätt. Specialpedagogerna beskriver inkludering med att eleven skall känna sig socialt accepterad i klassen. Studien visar på att specialpedagogerna anser att inkludering handlar om anpassning av undervisning för varje elev. De anser att hinder för inkludering i de flesta fall är pedagogernas attityder, förhållningssätt samt brist på resurser. Konklusion I vår studie kom vi fram till att specialpedagogen har en viktig uppgift ute på skolorna när det gäller att uppnå visionen en skola för alla. Vi kan utläsa av våra intervjuer att alla specialpedagoger har liknande synsätt och förhållningssätt, men att deras arbetssituation påverkar dem i deras sätt att arbeta och vilka arbetsuppgifter de har. Flertalet av specialpedagogerna uttalar sig och tänker utifrån ett relationellt perspektiv men har sedan en arbetssituation som gör att de arbetar utifrån ett kategoriskt perspektiv. Specialpedagogerna var samstämmiga när de berättade om sina tankar kring begreppen inkludering och en skola för alla men deras sätt att implementera begreppen till verklighet, i form av arbetsformer skiljer sig åt. Implementering Vi anser att våra framtida insatser som specialpedagoger kommer att bli lika viktiga för de enskilda barnen som för skolan som helhet. Det åligger oss som specialpedagoger att hitta arbetssätt som passar bäst för skolans organisation och struktur och utveckla den tillsammans med pedagogerna. Vi ska tillsammans med all personal på skolan ge eleverna möjligheter att utvecklas positivt då vi har en fördjupad förståelse för alla elever och medarbetare och att lärandemiljön på skolan påverkar elevens möjligheter till lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 61
Language swe (iso)
Subject Inkludering
en skola för alla
specialpedagog
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/15499 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics