"En sann önskan om att vilja förändra livet, hitta en meningsfullhet, ett sammanhang och mer alltså tillhörighet" En kvalitativ studie om vad som har varit betydelsefullt i processen att lämna sin kriminella livsstil

DSpace Repository

"En sann önskan om att vilja förändra livet, hitta en meningsfullhet, ett sammanhang och mer alltså tillhörighet" En kvalitativ studie om vad som har varit betydelsefullt i processen att lämna sin kriminella livsstil

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "En sann önskan om att vilja förändra livet, hitta en meningsfullhet, ett sammanhang och mer alltså tillhörighet" En kvalitativ studie om vad som har varit betydelsefullt i processen att lämna sin kriminella livsstil
Author Holmgren, Matilda ; Engstrand, Emilia
Date 2013
English abstract
Crime in Sweden has increased. Two out of five individuals reoffend after release from prison. Those individuals who are living in alienation and crime are in a vulnerable position. Most of the prison service and probation clients are in need of support from various authorities in order to desist from crime. The aim of this study is to gain a deeper understanding of what ex-criminals think has been important in their process to leave their criminal lifestyle. It also aims to view the impact of prison service and probation and social services support in this process. The questions which the study intends to answer are: What has been important to be able to leave the criminal lifestyle? How important has the efforts of the prison and probation service been in the process of leaving the criminal lifestyle? How important has the efforts of social services been in the process of leaving the criminal lifestyle? To answer these questions, we used a qualitative approach. Eight semi-structurerd interviews were conducted with members of KRIS and X-cons. The results have been analyzed according to the theory of social bonds and previous research of the selected study field. The informants have indicated that the most important factor is to feel a connection and meaningfulness such as employment, leisure and social relationships. What also played an important role were the turning points that the informants have come in contact with. These have been such as a prison sentance, impaired health, contact with organizations and efforts of prison and probation service and social services which then led them to the knowledge and ability to change their lives.
Swedish abstract
Brottsligheten i Sverige har ökat. Två av fem individer återfaller i brott efter frigivning. De individer som lever i utanförskap och kriminalitet är i en utsatt position. Flertalet av kriminalvårdens klienter har behov av insatser från olika verksamheter för att klara sig från återfall i kriminalitet. Syftet med studien är att få en djupare förståelse om vad före detta kriminella anser har varit betydelsefullt i deras process att lämna sin kriminella livsstil. Syftet är även att belysa vilken inverkan kriminalvården och socialtjänstens insatser har utgjort i denna process. De frågeställningar som studien ämnar besvara är: Vad har varit betydelsefullt för att kunna lämna den kriminella livsstilen? Vilken betydelse har insatser från kriminalvården utgjort i processen att lämna den kriminella livsstilen? Vilken betydelse har insatser från socialtjänsten utgjort i processen att lämna den kriminella livsstilen? För att besvara dessa frågor har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts med medlemmar från KRIS och X-cons. Resultatet har analyserats utifrån teorin om sociala band samt tidigare forskning inom den valda studiens område. Det informanterna har uppgett som mest betydelsefullt är att känna ett sammanhang och meningsfullhet till sådant som sysselsättning, fritid och sociala relationer. Det som också har haft betydelse är de vändpunkter som informanterna har kommit i kontakt med. Dessa har varit sådant som fängelsestraff, försämrad hälsa, kontakt med föreningar och insatser från kriminalvården och socialtjänsten som sedan lett dem till insikt och möjlighet till förändring av deras livssituation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject kriminalvården
kriminell livsstil
sociala band
socialtjänsten
upphörandeprocessen
vändpunkter
criminal lifestyle
desistance from crime
prison and probation service
social bonds
social services
turning points
Handle http://hdl.handle.net/2043/15502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics