VAD FÅR EN INDIVID TILL ATT BRYTA MOT LAGEN? - EN KVALITATIV STUDIE OM YTTRE FAKTORERS PÅVERKAN PÅ KRIMINALITET

DSpace Repository

VAD FÅR EN INDIVID TILL ATT BRYTA MOT LAGEN? - EN KVALITATIV STUDIE OM YTTRE FAKTORERS PÅVERKAN PÅ KRIMINALITET

Details

Files for download
Icon
Examensarbete om ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title VAD FÅR EN INDIVID TILL ATT BRYTA MOT LAGEN? - EN KVALITATIV STUDIE OM YTTRE FAKTORERS PÅVERKAN PÅ KRIMINALITET
Author Astour, Elian ; Hodzic, Muharema
Date 2013
English abstract
In the dominant society's view crime sees as a deviant behavior because it goes against the prevailing laws and norms. There are always people who do not follow the standards in society and is therefore seen as outliers. What is it that makes some people go against the law? This issue is complex because all individuals respond in different ways when external factors influence them. The authors are interested in how external factors can influence people to commit criminal actions. There is some previous research on this topic that includes the importance of understanding how it is for a child to grow up in a dysfunctional family and how friends and school influence the individual's criminal behavior. The theoretical part is based on symbolic interactionism, Howard Beckers labeling theory about the deviant behavior and the learning theory that includes how observation is relevant to the individual's learning. Based on the purpose of the study the qualitative method is chosen in the form of semi-structured interviews to gain a deeper understanding of the interviewees' own experiences. Eight interviews were performed with former criminals at three different Kris (kriminellas revansch i samhället) organizations in Skåne. The results and analysis highlights the interviewees' own experiences about the deviant behavior. They mention, among other things, that the insecurity and unloving upbringing as a contributing factor that led them to crime. The discussion is primarily a reflection on the results and analysis section where the authors' own critical reflections is highlighted. It is the surrounding environment that put the divergent label on the individual, therefor it is important to study the individual's environment to understand his deviant behavior.
Swedish abstract
I den dominerande samhällssynen ses kriminalitet som ett avvikande beteende eftersom det går emot den rådande lagstiftningen och normerna. Det finns alltid människor som inte följer normerna och ses därför som avvikare. Vad är det som får vissa personer att bryta mot lagen? Denna fråga är komplex eftersom alla individer påverkas av yttre faktorer på olika sätt. Författarna är intresserade av hur yttre faktorer kan påverka människor till att begå brottsliga handlingar. Det finns en del tidigare forskning om detta ämne, bland annat om betydelsen av att växa upp i dysfunktionella familjeförhållanden och hur vännerna och skolan påverkar den enskilde individens kriminella beteende. Teoridelen utgår från symbolisk Beckers stämplingsteori om avvikelse samt inlärningsteorin som bland annat berör observationens betydelse för individens inlärning. Utifrån studiens syfte har den kvalitativa metoden valts i form av semistrukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse av intervjupersonernas egna upplevelser. Det utfördes åtta intervjuer med före detta kriminella personer vid tre Kris (Kriminellas revansch i samhället) föreningar i Skåne. Resultatet och analysen belyser intervjupersonernas egna upplevelser kring det avvikande beteendet. De nämner bland annat otryggheten och den kärlekslösa uppfostran som en bidragande faktor som lett dem till kriminalitet. I diskussionen förs främst en reflektion kring resultat och analysavsnittet där författarnas egna kritiska funderingar lyftas fram. Det är omgivningens syn som sätter stämpeln på individen som avvikare, därför är det viktigt att studera individens omgivning för att förstå sig på dennes avvikande handlande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject avvikande beteende
brottslighet
kriminalitet
stämpling
yttre faktorer
criminality
delinquency
deviant behavior
external factors
labeling
Handle http://hdl.handle.net/2043/15503 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics