Forskning kring anlagda bränder

DSpace Repository

Forskning kring anlagda bränder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Forskning kring anlagda bränder
Author Gerell, Manne
Date 2013
Swedish abstract
I detta kapitel sammanfattas ett urval av forskning kring anlagda bränder. Tanken är att täcka så mycket som möjligt av svensk forskning inom området och göra vissa nedslag i den internationella. Den forskning som studerats kan grovt sett indelas i två typer; dels sådan som specifikt behandlar just anlagda bränder, ofta med en psykologisk, neurologisk eller teknisk infallsvinkel, dels forskning som betraktar anlagda bränder som en delmängd av större problem som social oordning eller brottslighet och inte är specifikt inriktad mot bara bränder. Avsikten är att forskningsöversikten ska ha någon form av relevans för en studie av anlagda bränder som även omfattar sociala processer. För att göra det hela lättöverskådligt är översikten indelad i fem avsnitt som vardera bidrar till att besvara en fråga1, innan det i det sjätte och sista avsnittet dras några slutsatser och görs en reflektion kring relevansen för forskning kring sociala processers inverkan på anlagda bränder. De fem avsnitten behandlar frågorna om vad en anlagd brand är, vilka det är som anlägger bränder, varför de gör det, var/när bränder anläggs och vad som kan göras åt det.
Publisher Malmö högskola
Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Host/Issue Stadens bränder : del 2, fördjupning
Series/Issue Malmö Publikationer i Urbana Stuider (MAPIUS);10
ISSN 1654-6881
ISBN 978-91-981058-0-3
Pages 8-22
Language swe (iso)
Subject anlagd brand
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15506 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics