Kunskap och Skolans identitet i Sverige

DSpace Repository

Kunskap och Skolans identitet i Sverige

Details

Files for download
Icon
Kunskap och Skolans ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kunskap och Skolans identitet i Sverige
Author Nojima Henrysson, Kiyomi
Date 2013
English abstract
The aim of my thesis is to explore the concept of knowledge and the essence of school in Sweden by examining how knowledge is regarded by progressivism and Reformation Christianity. I have chosen to use a hermeneutic research method for my work to be able to give the general pictures and comprehension of the two basic perspectives. Since the hermeneutic research method highlights the importance of understanding and interpretation, I think this method is suitable for my study. By reading a variety of selected books and articles to deepen my understanding on the issue and through interpreting and analyzing the current situations in schools, I have searched for the answer to my questions. I have found that one of the crucial differences in the views of knowledge between Christianity and progressivism is that progressivism focuses on knowledge as function, in other words, knowledge is treated as an instrument, while in Christianity knowledge has an intrinsic value. I have also studied how progressivism gradually has affected education policy and pedagogy in Sweden. What can be seen as a negative impact of progressivism is that the view of knowledge and its value is not so clear and positive. If knowledge, in the first place, is not considered as something valuable, teachers or school will not be seen as something with fundamental value either. Since knowledge is primarily seen as an instrument, the consequence is that even teachers and school are considered tools.
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att utforska skolans identitet och kunskap genom att undersöka kunskapssynen hos progressivism respektive reformationskristendom. Jag har valt att använda mig av en hermeneutisk undersökningsmetod för mitt arbete för att kunna ge en helhetsbild av och förståelse för de två olika grundperspektiven. Eftersom hermeneutiken framhäver betydelsen av förståelse och tolkning, anser jag att denna metod passar för min undersökning. Genom att läsa utvald litteratur och artiklar, ämnar jag fördjupa min förståelse för synen på kunskap och tolka och analysera dagens lärandesituationer med den vunna förståelsen. Jag har kommit fram till att en av de stora skillnaderna i fråga om kunskapssynen mellan kristendom och progressivismen är att progressivismen fokuserar på kunskapens funktion, det vill säga att kunskapen ses som instrument medan i kristendomen kunskap har ett egenvärde. Jag har också studerat hur progressivismen stegvis har påverkat Sveriges skolpolitik och pedagogik. Vad som kan ses som negativa konsekvenser av progressivismen är att kunskapens innehåll och värde inte är så klart och positivt. Om kunskap inte betraktas som värdefull i sig, ses inte heller lärare och skola som något av större eller principiellt värde. Eftersom kunskap i första hand betraktas som instrument, blir följden att även lärare och skola betraktas som redskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Progressivimen
Instrumentalism
Reformationskristendom
1919 års undervisningsplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/15530 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics