Hur skapas en inkluderande mångfaldskultur? - En fallstudie om hur en organisation hanterar mångfald

DSpace Repository

Hur skapas en inkluderande mångfaldskultur? - En fallstudie om hur en organisation hanterar mångfald

Details

Files for download
Icon
C-uppsats Maria och ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur skapas en inkluderande mångfaldskultur? - En fallstudie om hur en organisation hanterar mångfald
Author Lindeborg, Maria ; Persson, Lina
Date 2013
English abstract
Organizations in today's society must constantly evolve in order to be competitive and in line with the pursuit of efficiency, it has created a greater focus on employee wellbeing. In the interaction within an organization as it creates a culture of norms and values governing structures and processes, and in this culture is the organization's view of the employees clear. Our purpose was to examine how an organization manages diversity and how it is perceived by the employees, and how the existing culture affects employees' attitudes to change. We have investigated how the employee within the organization looks at diversity and their perceptions of an increased diversity in the workplace and in ways to get answers on this, we conducted a qualitative study with interviews. We have used theories involving employeeship, organizations, organizational culture, processes of change and power structures in order to interpret our results. The results showed, according to our interpretation that the organization does not carry any specific diversity work but it carried a change management with a focus on empowerment and inclusion, but has not reached its objective according to several respondents. It also reveals that the organization is monocultural and holds an authoritarian culture that complicates a more active diversity program and possible processes of change. In the discussion, we discuss how culture affects processes of change and how the organization can create an inclusive diversity culture by prioritizing cohesion, respect, acceptance and inclusion.
Swedish abstract
Organisationer i dagens samhälle måste ständigt utvecklas för att kunna vara konkurrenskraftiga och i takt med strävandet efter effektivitet har det skapats ett större fokus på medarbetarnas välmående. I samspelet inom en organisation så skapas det en kultur med normer och värderingar som styr strukturer och processer och i denna kultur blir organisationens syn på medarbetarna tydlig. Vårt syfte var att undersöka hur en organisation hanterar mångfald och hur det uppfattas av medarbetarna samt hur den befintliga kulturen påverkar medarbetarnas attityder till förändringar. Vi har undersökt hur medarbetarna inom organisationen ser på mångfald och vad de har för uppfattningar kring en ökad mångfald på arbetsplatsen och för att få svar på detta har vi gjort en kvalitativ undersökning med intervjuer. Vi har använt oss av teorier som berör medarbetarskap, organisationer, organisationskulturer, förändringsprocesser och maktstrukturer för att kunna tolka vårt resultat. Resultatet visade enligt vår tolkning att organisationen inte bedriver något konkret mångfaldsarbete men det bedrivs ett förändringsarbete med fokus på en ökad delaktighet och inkludering men som inte har nått sitt syfte enligt flera av respondenterna. Det framkommer även att organisationen är monokulturell och innehar en auktoritär kultur som försvårar ett aktivare mångfaldsarbete och eventuella förändringsprocesser. I diskussionen diskuterar vi hur kulturen påverkar förändringsprocesser och hur organisationen kan skapa en inkluderande mångfaldskultur genom att prioritera sammanhållning, respekt, acceptans och inkludering.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject Arbetsvetenskap
Mångfald
Organisationskultur
Förändringsprocesser
Strukturer
Makt
Delaktighet
Inkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/15575 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics