VUXNA PATIENTER MED CYSTISK FIBROS: SJUKDOMENS PÅVERKAN PÅ DET DAGLIGA LIVET

DSpace Repository

VUXNA PATIENTER MED CYSTISK FIBROS: SJUKDOMENS PÅVERKAN PÅ DET DAGLIGA LIVET

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title VUXNA PATIENTER MED CYSTISK FIBROS: SJUKDOMENS PÅVERKAN PÅ DET DAGLIGA LIVET
Author Nelson, Clara ; Corselli, Christina
Date 2013
English abstract
Background: Patients with cystic fibrosis live with a life-long, often very demanding condition. For the healthcare to be able to meet the needs of these patients in a good manor, it is important to illuminate their experiences of living with their illness. Aim: Through a literature review describe how the illness cystic fibrosis impacts the daily life of adult patients. Method: A research of the databases PubMed, Cinahl and Cochrane Library resulted in nine qualitative studies that answered the aim. The studies were then reviewed, quality rated and compiled. Result: Emerging themes were Hopes and fears for the future, Relationships, Outlook on health and treatment and Work and economics Conclusion: Patients with cystic fibrosis have many thoughts regarding their illness, especially when it comes to wonder and anxiety about the future. They are in need of more support and the opportunity to have all their questions regarding the illness´ impact answered, this in order to be able to live life as normal as possible.
Swedish abstract
Bakgrund: Patienter med cystisk fibros lever med ett livslångt, många gånger mycket krävande tillstånd. För att sjukvården på ett bra sätt ska kunna bemöta dessa patienter är det viktigt att belysa deras upplevelser av att leva med sin sjukdom. Syfte: Att utifrån en litteraturstudie beskriva hur sjukdomen cystisk fibros påverkar vuxna patienters dagliga liv. Metod: Allmän databassökning i PubMed, Cinahl och Cochrane Library resulterade i nio kvalitativa studier som motsvarade syftet. Studierna granskades, kvalitetsbedömdes och sammanställdes därefter till resultatet. Resultat: Fyra teman identifierades; Hopp och rädsla inför framtiden, Relationer, Syn på hälsa och behandling samt Arbete och ekonomi. Slutsats: Patienter med cystisk fibros har många tankar kring sin sjukdom, framförallt vad gäller undran och oro inför framtiden. De är i behov av mer stöd samt möjligheten att få svar på alla sina frågor angående sjukdomens påverkan, detta för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 23
Language swe (iso)
Subject Cystisk fibros
Vuxna
Dagligt liv
Hälsa
Relationer
Överlevnadstid
Handle http://hdl.handle.net/2043/15585 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics