Vad avgör valet av läromedel på yrkesprogram?

DSpace Repository

Vad avgör valet av läromedel på yrkesprogram?

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad avgör valet av läromedel på yrkesprogram?
Author Nilbo, Anette Elisabet ; Eliasson, Tiina
Date 2013
Swedish abstract
Vårt syfte med examensarbetet är att ta reda på vilka faktorer som styr lärarens val av läromedel på yrkesprogram. Läromedel ska vara ett verktyg för elevers lärande och till för att vi lärare ska kunna tillgodose elevernas olika inlärningsstilar. Vårt mål som lärare är att se till att alla elever ska fullfölja sin utbildning och kunna få ett examensbevis. Därför är det av stor betydelse att man har bra förutsättningar och möjligheter till att kunna välja rätt läromedel. Ända fram till 1990-talet var läraren styrd i sitt val av läromedel, då Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation (SIL) hade ansvaret för att granska dessa (forskning.se). Idag 2013, ligger granskningsansvaret på huvudmannen i skolan. För att begränsa oss i vårt arbete har vi valt att avgränsa oss till Hantverksprogrammet med inriktning Frisör och Barn och fritidsprogrammet. För att få svar på vår frågeställning har vi använt oss av den kvalitativa intervjumetoden där vi utgått från det hermeneutiska och fenomenologiska perspektivet. Vi har använt oss av halvstrukturerade frågor i intervjuerna. Vårt resultat visar att det är olika faktorer som är styrande vid valet av ett läromedel. Det är bland annat urvalet av olika material, skolans ekonomi, läromedlets innehåll så att det täcker in på de berörda kunskapskraven i kursen samt att läromedlet ska vara lättförståelig och att det ska vara tydlig i sin text.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Granskning
Läromedel
Läromedelsval
Sponsring
Yrkesprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/15589 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics