Vård av patienter med ESBL. Var hittar sjuksköterskan aktuella vårdrutiner

DSpace Repository

Vård av patienter med ESBL. Var hittar sjuksköterskan aktuella vårdrutiner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vård av patienter med ESBL. Var hittar sjuksköterskan aktuella vårdrutiner
Author Dahlberg, Jenny ; Mårtensson, Karolina
Date 2013
English abstract
Background: Statistics showed that in health care and in the community, the number of carriers of multidrug-resistant bacteria, such as ESBL has increased. As a protection against communicable diseases basic hygiene routines was applied. Local guidelines developed by infection expertise were available on the intranet where they were continuously updated. Objective: The aim of this study was to investigate were the nurse found the current care routines in the care of patients with ESBL. Method: Empirical cross-sectional study with quantitative research approach. Data from the questionnaire were analyzed in Excel 2011 and open questions were analyzed by manifest content analysis. The results were presented as descriptive statistics. Sample: Registered nurses at nine wards in a small hospital in southern Sweden. Results: Out of the 85 who responded, 86% used the hospital intranet as an information source, followed closely by Vårdhandboken at 73%. There were 33% who had knowledge of how the ESBL spread and 82% felt secure and safe when they were caring for patients with ESBL. Conclusion: The majority of the nurses used the intranet to find current care routines. Other repositories used was Vårdhandboken, the hygienenurse and colleagues.
Swedish abstract
Bakgrund: Statistik visade att i vården och i samhället har antalet bärare av multiresistenta bakterier, t e x ESBL ökat. Som skydd mot smittspridning tillämpades basala hygienrutiner. Lokala riktlinjer framtagna av infektionsexpertis fanns tillgängliga på intranätet där de kontinuerligt uppdaterades. Syfte: Syftet med studien var att undersöka var sjuksköterskan hittade aktuella vårdrutiner vid vård av patienter med ESBL. Metod: Empirisk tvärsnittsstudie med kvantitativ forskningsansats. Enkätmaterialet analyserades i Excel 2011 och öppna frågor analyserades med manifest innehållsanalys. Resultatet redovisades med deskriptiv statistik. Urval: Legitimerade sjuksköterskor på nio vårdavdelningar på ett mindre sjukhus i södra Sverige. Resultat: Av de 85 som svarade använde 86 % sjukhusets intranät som en informationskälla, tätt följt av Vårdhandboken på 73 %. Det var 33 % som hade kunskap om hur ESBL spreds och 82 % kände sig trygga och säkra när de vårdade patienter med ESBL. Slutsats: Majoriteten av sjuksköterskorna använde sig av intranätet för att finna aktuella vårdrutiner. Andra sökkällor som användes var Vårdhandboken, hygiensjuksköterskan och kollegor.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 21
Language swe (iso)
Subject antibiotikaresistens
ESBL
multiresistenta bakterier
vårdhygien
vårdrutiner
Handle http://hdl.handle.net/2043/15629 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics