Samkönade familjehem - finns de?

DSpace Repository

Samkönade familjehem - finns de?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Samkönade familjehem - finns de?
Author Camara, Nathalie
Date 2013
English abstract
The purpose of this essay is to find out how social workers in different municipalities in Sweden reason about homosexuals who want to become foster parents. My other questions are how they describe a good foster home, how they reason about the Child's perspective (when it comes to children who are being placed in homosexual foster homes). I've used the qualitative research method by telephone-interviewing seven social workers. The theories that I've chosen, and that I've used to analyze my collected material are: the social constructionist theory, Gayle Rubin's concept of sexual hierarchies, and the Queer-theory. It turns out that homosexual foster parents are still a minority group. But nevertheless the social workers emphasize that the sexual identity of the foster parents doesn't, and shouldn't, affect the investigation. The majority of the respondents don't assume that the child's development is going to be affected in a bad way because of living with homosexual foster parents. They think that it's the matching between the child and the foster parents that determine. But almost everyone says that the children are suffering as soon as they become located in a foster home, and if they would be located in a homosexual foster home it could lead to a double vulnerability; they mean that even though the homosexuality is accepted nowadays, sometimes, it still causes mixed feelings in the society.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur socialarbetare i olika kommuner i Sverige resonerar kring homosexuella som vill bli fosterföräldrar. Mina övriga frågeställningar är hur de beskriver ett bra familjehem, och hur de resonerar om barnets perspektiv (när det gäller barn som placeras i samkönade familjehem). Jag har använt mig av den kvalitativa forskningsmetoden genom att telefon-intervjua sju socialarbetare. De teorier som jag har valt, och som jag har använt mig av för att analysera mitt insamlade material är: Socialkonstruktivismen, Gayle Rubins modell om de sexuella hierarkierna, och Queer teorin. Det visar sig att homosexuella fosterföräldrar fortfarande är en minoritetsgrupp. Men trots det betonar socialarbetarna att fosterföräldrarnas sexuella identitet inte ska påverka utredningen. Majoriteten av respondenterna antar att barnets utveckling inte bör påverkas på ett dåligt sätt om det lever med homosexuella fosterföräldrar. De tycker att det är matchningen mellan barnet och de blivande fosterföräldrarna som är avgörande. Majoriteten påpekar att barnen blir utsatta så fort de familjhemsplaceras och skulle de placeras i ett homosexuellt fosterhem så skulle det kunna leda till en dubbel utsatthet. De menar att även om homosexualiteten är accepterad i högre utsträckning än vad den har varit tidigare så kan den fortfarande väcka blandade känslor hos en del personer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject children
foster-care
foster-home
gay
homosexuality
same-sex
social-work
Handle http://hdl.handle.net/2043/15630 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics