Sambandet mellan sorg, coping och stöd. En kvalitativ undersökning om anhöriga till yngre personer med demens

DSpace Repository

Sambandet mellan sorg, coping och stöd. En kvalitativ undersökning om anhöriga till yngre personer med demens

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sambandet mellan sorg, coping och stöd. En kvalitativ undersökning om anhöriga till yngre personer med demens
Author Jönsson, Hanna ; Matilainen, Anna
Date 2013
English abstract
Dementia is often age related and develops in a late stage of life but people can fall ill in a younger age. The roll of the close relative can be both psychologically and physically wearisome and hence important to emphasize on. The aim of the study was to explore the complex qualitative connection between the components grief, coping strategies and support among close relatives to a person developing dementia in a young age. Qualitative interview study method was used with semi structured interviews using an interview guide. Qualitative content analysis was applied. There is an interrelated connection between the three components, with the support as the foundation. A discovered central theme is the searching for security as this is a necessity for the grieving process ability. A satisfying support can enhance the external context and compensate for the insecurity the close relative experiences in this altering situation. The extent of the secure external context influences the chosen coping strategies by the affected close relatives. This study provides insight into the emotional situation of a close relative of a person who is developing dementia. A connection between the components have been found and described. The understanding of this connection could potentially be applied in other areas within social work and hence guide the chosen actions and support to create a more manageable everyday life for the client.
Swedish abstract
Demenssjukdom är oftast åldersrelaterad och utvecklas i senare ålder, men det finns personer och familjer som drabbas tidigare i livet. Rollen som anhörig kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande och är därför viktig att belysa. Syftet med studien är att undersöka det komplexa kvalitativa sambandet mellan sorg, copingstrategier och stöd hos anhöriga, när en närstående utvecklar demenssjukdom i tidig ålder. För att analysera datamaterialet som samlades in har kvalitativ innehållsanalys använts. Det som studien framför allt visar på är att det finns ett ömsesidigt samband mellan de tre komponenterna, där stödet utgör grunden. Ett väsentligt tema som framkom var sökandet efter trygghet. För att sorgearbetet ska kunna ta plats behövs ett tryggt samanhang. Genom rätt stöd kan det yttre sammanhanget förstärkas och kompensera för den otrygghet den förändrade situationen medför för de anhöriga. Hur det trygga yttre sammanhanget ser ut påverkar de copingstrategier som de anhöriga använder. Om sambandet studien visar på kan appliceras på fler områden inom socialtarbete kan insatser och stöd utformas utefter detta och en mer hanterbar vardag kan skapas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Coping strategies
Dementia
Grief
Relative
Security
Support
Handle http://hdl.handle.net/2043/15632 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics