Upplevelser av konferensdeltagande - fysiskt på plats och on-line

DSpace Repository

Upplevelser av konferensdeltagande - fysiskt på plats och on-line

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Upplevelser av konferensdeltagande - fysiskt på plats och on-line
Author Wachtmeister, Lovisa
Date 2013
English abstract
Abstract The purpose of the thesis is to investigate the differences between physical and an on-line based conferences and to see if these are complements or substitutes. It is based on The Conference – a media conference hosted by Media Evolution, a media cluster based in Malmö. To fulfil its purpose, the thesis is based on the following main research question and two sub-questions: Is the physical meeting at ”The Conference” and the online interaction complementary or substitutes? Sub-questions: What do the organizer want the participants at The Conference to gain from the conference onsite in relation to an on-line conference? How are social media utilized to connect on-line and physical meetings at The Conference? The theoretical framework utilized, is composed by theories and articles within on-line and physical interaction. Most of the theories applied are gathered from Goffman, Castell, and Nilsson & Waldemarson. The study is based on Media Evolutions yearly conference The Conference. It departs from an abductive research angle. Qualitative interviews with nine informants have been undertaken. Further, a qualitative survey have been distributed to 1348 earlier participants of 2008-2012 versions of The Conference (earlier Moving Images). The conclusion is that on-line and physical conferences are complements. The organizers expects The Conference to create value from experiences and get-togethers with other participants. An experience is composed by feelings of the environmental vibe, to be physically present and to get access to the different lecturers. Meetings are spontaneous and genuine meetings with other participants or with lecturers. Further it is the view of the organizers the value of The Conference is created by access to other people from the media industry with new perspectives to seed new solutions and possible future cooperations. Value is created at on-line conferences as participants do not need to be transported physically, as information can reach a geographically dispersed mass and that the burden on the physical environment is lower from an environmentally friendly perspective. Social media are used before, under and after The Conference to create and sustain interaction and to build up expectations before the event. Keywords Interaction, Conferences, Social Media, on-line interaction, experiences.
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med examensarbetet är att undersöka skillnaderna mellan en fysisk och en on-line konferens för att se om de kompletterar varandra eller kan ersätta varandra. Uppsatsen är baserad på The Conference – en mediakonferens av Media Evolution i Malmö. För att uppnå syftet ställdes en huvudfråga och två underfrågor: Är det fysiska mötet på The Conference och on-line mötet på internet kompletterande eller ersätter de varandra?” Underfrågorna är: Vad vill arrangören att deltagaren ska få ut av The Conference på plats – i förhållande till en konferens on-line? Hur används sociala medier för att knyta ihop on-line och fysiska möten för The Conference? Det teoretiska ramverket för uppsatsen består av teorier och artiklar om interaktion fysiskt och on-line. Teorier som tas upp är främst hämtade från Goffman, Castell samt Nilsson & Waldemarson. Undersökningen baseras på Media Evolutions årliga konferens The Conference. Uppsatsen utgår från ett abduktivt förhållningssätt. Kvalitativa intervjuer med nio informanter har genomförts. Vidare har en kvalitativ webbenkät skickats ut till 1348 tidigare deltagare av 2008-2012 års The Conference (tidigare Moving Images). Slutsatsen av undersökningen är att ett on-line möte är kompletterande i förhållande till en fysisk konferens. Arrangörerna av The Conference upplever att deltagarna efterfrågar upplevelser och möten med andra deltagare. En upplevelse innebär att uppleva stämningen, vara fysiskt på plats och få tillgång till talarna. Ett möte innebär spontana och äkta möten med andra deltagare och med talarna. Vidare har arrangörerna uppfattningen att värdet av The Conference är tillgången till att möta deltagare från mediebranschen med andra perspektiv för att hitta nya lösningar och eventuella samarbeten. Vid en on-line konferens är vinsten att deltagaren inte behöver förflytta sig, att informationen kan nås av fler med en större geografisk spridning och vinst ur ett miljöperspektiv då konferenser inte behöver ”byggas upp” och transporter minskas. Sociala medier används före, under och efter konferensen för att skapa interaktion mellan deltagarna och bygga upp förväntan inför The Conference. Nyckelord Interaktion, konferenser, social medier, on-line interaktion, upplevelser.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Interaktion
konferenser
social medier
on-line interaktion
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/15636 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics