Patienters och anhörigas upplevelser av O-HLR-beslut

DSpace Repository

Patienters och anhörigas upplevelser av O-HLR-beslut

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patienters och anhörigas upplevelser av O-HLR-beslut
Author Carlsson, Marie ; Färdig, Johanna
Date 2013
English abstract
Background: At certain situations a decision of do not resuscitate would take place, a so called DNR-decision. According to the law the healthcare should occur in consultation with the patient and the caregiver should provide information about state of health, care and treatment. If the patient wished he/she could assign the decision to the responsible physician and/or relatives. The nurse had an important role in meeting with the dying patient. Therefore it was of importance to illuminate the experiences of patients and relatives, when it comes to a DNR-decision. Aim: The aim with this literature review was to map the research about patients and relatives experience of a DNR-decision. Method: A literature review including 12 articles of both quantitative and qualitative approach. Results: The result was divided into three main categories: Experiences of participation, Experiences of information and communication and Emotional experiences. The result showed that most of the patients wished that a discussion about resuscitation should take place if the physician thought it was appropriate. The patients also wanted a discussion if the physician assessed that resuscitation was not going to work or if he/she was uncertain about its benefits. Patients wanted to decide over their own life and participate in the decision process. Almost every study presented that patients wanted information about their disease and prognosis. Some patients assigned the decision completely to physicians and/or relatives. Most of the patient wanted and desired a good life quality. Conclusion: Further research was considered necessary to illuminate this problem wider from the perspective of patients and relatives.
Swedish abstract
Bakgrund: Vid vissa situationer togs ett beslut att avstå från livsuppehållande behandling, ett s.k. O-HLR-beslut. Vårdgivare hade en skyldighet att ge patienten information om dennes hälsotillstånd, vård och behandling och detta skulle ske i samråd med patienten enligt lag. Om patienten önskade fanns en möjlighet att överlåta beslutet till den ansvariga läkaren och/eller anhöriga. Sjuksköterskan har visat sig ha en viktig roll i mötet med den palliativa patienten. Det ansågs därför vara av stor vikt att belysa forskning gällande patienters och anhörigas upplevelser av O-HLR-beslut. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga forskning om patienters och anhörigas upplevelser av O-HLR beslut. Metod: Litteraturstudie som inkluderade totalt 12 artiklar utav både kvantitativ och kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet redovisades utifrån tre huvudkategorier: Upplevelser av delaktighet, Upplevelser kring information och kommunikation samt Känslomässiga upplevelser. Resultatet visade att de flesta patienter önskade att en diskussion kring återupplivning skulle äga rum om läkaren ansåg det som lämpligt, bedömde att HLR inte skulle fungera eller var osäker kring dess fördelar. Patienterna ville själva bestämma över sitt liv och vara delaktiga i beslutsprocessen. Önskemål om att få information kring deras sjukdom och prognos framkom i de flesta studier. Vissa patienter överlämnade ansvaret helt till läkare och/eller anhöriga. En så bra livskvalitet som möjligt eftersträvades hos de flesta patienterna. Slutsats: Vidare forskning kring patienter och anhörigas perspektiv ansåg behövas för att belysa problemet ytterligare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject DNR-decision
experiences
participation
patients
relatives
Handle http://hdl.handle.net/2043/15637 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics