Digitala magasin - En undersökning av huruvida förbättrad navigation och fler interaktionsmöjligheter kan förbättra läsupplevelsen av ett digitalt magasin på surfplattor

DSpace Repository

Digitala magasin - En undersökning av huruvida förbättrad navigation och fler interaktionsmöjligheter kan förbättra läsupplevelsen av ett digitalt magasin på surfplattor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Digitala magasin - En undersökning av huruvida förbättrad navigation och fler interaktionsmöjligheter kan förbättra läsupplevelsen av ett digitalt magasin på surfplattor
Author Eidous, Alice
Date 2013
English abstract
Recently a new form of media for magazines has emerged, the tablet. These new digital magazines have not yet fully found their expression and many are not adjusted to the new platform through which they are viewed by their readers. This is an investigation of whether improved navigation and an increase in interactivity in these magazines can improve the readers experience. The investigation is grounded in a remediation perspective, and shows that there are both advantages, including a speedier navigation and increased possibility to create a personalized reading-experience, and disadvantages, including a longer learning process and potential confusion for new readers. The methods used to reach this conclusion are qualitative interviews with elements of participant observation.
Swedish abstract
Nyligen har ett nytt medium för magasin utvecklats - surfplattan. Magasinen som lanserats för plattan - de digitala magasinen - har ännu inte till fullo funnit sitt uttryck och är inte alltid anpassade till den nya plattformen som läsarna läser på. Denna uppsats är en undersökning av huruvida förbättrade interaktions- och navigationsmöjligheter i dessa magasin kan ge användaren en bättre läsupplevelse. Undersökningen grundar sig på ett remedieringsperspektiv och visar att det finns både fördelar - så som en snabbare navigation och ökade möjligheter för en individualiserad läsprocess och nackdelar - så som en längre inlärningsprocess och potentiell förvirring hos nya användare. Metoden som används i undersökningen är kvalitativa intervjuer med inslag av deltagande observation.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Digitala magasin
iPad
surfplatta
interaktion
remediering
konvergens
Handle http://hdl.handle.net/2043/15679 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics