"Man pratar ju inte om äldres sexualitet". Hur äldreomsorgen belyser HBTQ-frågor.

DSpace Repository

"Man pratar ju inte om äldres sexualitet". Hur äldreomsorgen belyser HBTQ-frågor.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Man pratar ju inte om äldres sexualitet". Hur äldreomsorgen belyser HBTQ-frågor.
Author Edqvist, Susanne ; Lind, Karin
Date 2013
English abstract
The purpose of this study is to investigate how various professionals in eldercare are working with LGBT issues. The study is based on qualitative interviews and includes five informants with different tasks in eldercare. Interview results were analyzed based on various themes in an interview guide, using queer theory. The results show that LGBT issues are not illuminated as individual issues, but could if necessary be discussed in diversity and equality issues. The informants described the importance of good treatment, no matter what sexual orientation the patient had. All informants had noticed a desexualization of older individuals. They also described an assumption that people born in the 1940´s will be a generation with higher requirements to be able to be open with their sexual orientation. The study also shows that all professions are experiencing that, in the future, there will be a need to lift the LGBT issue and to implement it in education programs.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur olika yrkeskategorier inom äldreomsorgen arbetar med HBTQ-frågor. Studien baseras på kvalitativa intervjuer och inkluderar fem informanter med olika arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Resultaten från intervjuerna har analyserats utifrån olika teman i en intervjuguide, med hjälp av queerteorin. Intervjuernas resultat visar att HBTQ-frågor inte blir belysta som enskilda frågor, men skulle vid behov kunna diskuteras under mångfalds- och jämlikhetsfrågor. Informanterna beskrev vikten av ett gott bemötande, oavsett vilken läggning brukaren hade. Samtliga informanter hade uppmärksammat en avsexualisering av äldre individer. De beskrev även ett antagande om att fyrtiotalister kommer att vara en generation med högre krav på att kunna vara öppen med sin sexuella läggning. Studien visar även att samtliga yrkeskategorier upplever att det i framtiden kommer finnas behov av att belysa HBTQ-frågan, samt att implementera denna i utbildningar såsom i nuvarande undersköterskeutbildningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject avsexualisering
framtida behov
HBTQ
queerteori
äldre
desexualization
elders
future needs
LGBT
queer theory
Handle http://hdl.handle.net/2043/15745 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics