Designoptimering, Energi och inomhusmiljösimuleringar i en integrerad BIM-projektering / Designoptimiation, Energy and indoor simulations in an integrated design work

DSpace Repository

Designoptimering, Energi och inomhusmiljösimuleringar i en integrerad BIM-projektering / Designoptimiation, Energy and indoor simulations in an integrated design work

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Designoptimering, Energi och inomhusmiljösimuleringar i en integrerad BIM-projektering / Designoptimiation, Energy and indoor simulations in an integrated design work
Author Nyström, Maria
Date 2013
English abstract
Revit and IDA Indoor Climate an energy, also called IDA ICE, have in this report proved to be two very effective tools in an integrated design process, where the aim is to early involve different actors whom can work parallel in a common building information model, called BIM. In Revit, architects can easily create different design proposals and compare them due to energy use and indoor climate. Analyses from this study have shown that the energy simulations in Revit can be used to explore various design alternatives in order to find optimization opportunities due to energy need and indoor environment. The results can’t be used to get an apprehension on how the buildings energy performance relates to according energy demands. When the building has been modeled in Revit, the architecture model can be exported through an IFC file to IDA ICE to allow energy specialists create detailed simulations of energy needs and the indoor climate. Geometric information, names of materials and structural components as well as information about the rooms, are included in an IFC export to IDA ICE. An important part of this type of design process is to review the IFC model to ensure that the architectural model is properly exported, according to geometric information and names and information of rooms and components. Working with this type of BIM process can be considered very useful, because it involves a time-efficient design process and provide opportunities for early optimize the design of the building in terms of energy needs and indoor environment. It also minimizes the number of manually specified compounds that would otherwise been done by energy specialist, which could mean that incorrect information is given in IDA ICE and the results of an energy simulation could be of inferior quality.
Swedish abstract
Syftet med en integrerad projekteringsprocess är att information tidigt skall tas fram och att projektörer skall kunna arbeta parallellt, exempelvis genom en gemensam BIM-modell. Revit och IDA Indoor climate an energy, även kallat IDA ICE, har i denna rapport visat sig vara två mycket effektiva verktyg som tillåter att information både kan tas fram, i form av energianalyser, men även kommuniceras digitalt med hjälp av så kallade IFC-exporter. Då projektörer får möjlighet att jobba i en gemensam modell kan de arbeta parallellt vilket innebär att information kan tillföras både tidigare och snabbare i projekteringsprocessen. I Revit kan arkitekten enkelt skapa olika utformningsförslag och jämföra dessa med avseende på energianvändning. Analyser från denna studie har visat att energisimuleringar i Revit kan användas för att utforska olika utformningsalternativ och därmed finna optimeringsmöjligheter med avseende på energi och inomhusmiljö. Resultaten kan däremot inte användas för att få en uppfattning om hur man förhåller sig till exempelvis ställda energikrav då framförallt energibehovet för värme och kyla tenderar att överdriva. Då byggnaden modellerats i Revit kan arkitektmodellen exporteras genom filformatet IFC till exempelvis IDA Indoor climate and energy för att låta energispecialister göra detaljerade energi och inomhusmiljösimuleringar. Geometrisk information, namn på ingående material och konstruktionsdelar, samt information om rum vilka utgör klimatzoner, inkluderas i IFC-exporten till IDA ICE. Vad gäller rumsnumrering bör en enhetlig så kallad funktionsnumrering tillämpas eftersom man annars riskerar att generera olika rumsnummer i Revit och IDA ICE. Termisk information som angetts för material i Revit och som ingår i konstruktionsdelarna importeras ej utan måste anges manuellt. Ett viktigt moment i denna typ av projekteringsprocess är att granska IFC-modellen för att försäkra sig om att arkitektmodellen är korrekt exporterad. Granskning bör göras i IDA ICE men det kan vara en stor fördel att granska modellen i exempelvis Solibri model checker innan modellen exporteras eftersom programmet gör det möjligt att enkelt studera arkitektmodellen och dess innehåll. Att arbeta med denna typ av BIM-projektering kan anses vara mycket användbar, dels då den innebär ett tidseffektivare projekteringsarbete och ger möjligheter för att tidigt optimera byggnadens utformning med avseende på energi och inomhusmiljö. Dels för att den minimerar antalet handpåläggningar som annars måste göras av energispecialisten vilket i sin tur skulle kunna leda till att felaktig information anges i IDA ICE och att resultaten från en energianalys därmed blir av sämre kvalité.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject BIM
Energy and indoor simulations
Energi och inomhusmiljöanalys
revit
IDA Indoor Climate and Energy
integrerad projektering
Handle http://hdl.handle.net/2043/15761 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics