Pedagogiskt drama integrerat i skolan- en möjlighet till kunskap

DSpace Repository

Pedagogiskt drama integrerat i skolan- en möjlighet till kunskap

Details

Files for download
Icon
Pedagogiskt drama ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiskt drama integrerat i skolan- en möjlighet till kunskap
Author Ericsson, Matilda
Date 2013
English abstract
Summary Purpose and Issues The purpose of this paper is to examine how educational drama method can be integrated into the regular curriculum of the school. The study was performed in a class where students worked with the theme of seasons, an area that included the topic NO. Drama Teaching is linked to the theme and focused on the section for seasonal differences. The questions that I connect to the purpose are: How can educational drama affect students' knowledge of seasons? What happens to the class when teaching drama integrated into teaching to develop students' knowledge of the seasons? Method and Theory The study is qualitative and based on participant observation and interviews. The selection group is a class in Year 1 at primary school consisting of 23 students, 7-8 years. I led three drama lessons were based on the theme of seasons and also observed the class before and after the drama lessons. The material was processed according to three categories that were visualized in the results, to learn from each other, cooperation and joy. The results were analyzed by two theories: Sternudds holistic perspective, where the starting point is the educational drama work collectively through group work can provide students the opportunity to understand knowledge. In Säljös sociocultural perspective is basically that people interact from the start in life. Learning processes recur everywhere in society through interaction between people. Results and Conclusion After completing the drama lessons all pupils could explain the differences between the different seasons. The way that students acquired knowledge of proved, inter alia, that they learned from each other. It was also found that students trained on interoperability and interacted even after completing their drama lessons. The result was visualized also joy and laughter became a part of learning. Keywords: educational drama, integration, knowledge, thematic teaching, collective learning
Swedish abstract
Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagogiskt drama som metod kan integreras i den ordinarie undervisningen i skolan. Studien utfördes i en klass där eleverna arbetade med temat Årstiderna, ett område som ingår i ämnet NO. Dramaundervisningen anknöts till temat och fokuserade på avsnittet som handlar om årstidernas skillnader. Frågeställningarna som jag kopplar till syftet är: Hur kan pedagogiskt drama påverka elevernas kunskaper om årstider? Vad händer med klassen när pedagogiskt drama integreras i undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper om årstider? Metod och teori Undersökningen är kvalitativ och bygger på deltagande observation och intervju. Urvalsgruppen är en klass i årskurs 1 på grundskolan som består av 23 elever, 7-8 år. Jag ledde tre dramalektioner som utgick från temat Årstiderna och observerade även klassen före och efter dramalektionerna. Materialet bearbetades utifrån tre kategorier som synliggjordes i resultatet, lära av varandra, samarbete och glädje. Resultatet analyserades med hjälp av två teorier: Sternudds holistiska perspektiv, där utgångspunkten är det dramapedagogiska arbetet som genom kollektivt arbete i grupp kan ge elever möjlighet till insiktskunskap. I Säljös sociokulturella perspektiv är grunden att människor samspelar redan från starten i livet. Lärandeprocesser återkommer överallt i samhället genom interaktion mellan människor. Resultat och slutsats Efter avslutade dramalektioner kunde samtliga elever förklara skillnaderna mellan de olika årstiderna. Det sätt som eleverna inhämtade kunskapen på visade sig bland annat vara att de lärde av varandra. Det framkom också att eleverna tränade på samarbetsförmågan och samspelade även efter avslutade dramalektioner. I resultatet synliggjordes även att glädje och skratt blev en del av inlärningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 62
Language swe (iso)
Subject pedagogiskt drama
integrera
kunskap
tematisk undervisning
kollektivt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/15784 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics