Damages and problems in communal swimming facilities – an inventory

DSpace Repository

Damages and problems in communal swimming facilities – an inventory

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Damages and problems in communal swimming facilities – an inventory
Author Franjic, Marko ; Ramadan, Khalil
Date 2013
English abstract
Title: Compilation and inventory of damages and problems in communal indoor swimming facilities Authors: Khalil Ramadan and Marko Franjic Supervisors: Catarina Thormark, faculty of Technology and Society, Malmö University. Corfitz Nelsson, Sveriges Byggindustrier Syd. Background: Most swimming facilities are 30-60 years old, and many facilities have major problems with damages in both buildings and swimming pools. The damages are often so serious that it is no longer profitable to renovate and in many places it is planned to build new swimming facilities. To avoid future problems in new buildings and renovations it is important to learn from the damages and problems that have occurred. Purpose: The purpose is to compile damages and problems in communal indoor swimming facilities built in 50-70’s. Later, a selection of the most common damages is going to be inventoried. Method: To acquire knowledge and information to the essay 11 visits to communal indoor swimming facilities in Skåne have been done. In addition there have been 6 interviews with experts conducted. Literature studies consisted of information from research institutes, student literature and scientific articles. Conclusions: The most common damages and problems in communal indoor swimming facilities in Skåne are corrosion on stainless steel and efflorescence on tiles. Existing indoor swimming facilities require large investments in terms of renovations and actions, but in almost all cases, not even this is enough. There are often financial solutions that do not last more than a few years. To build new and right is more worthwhile than keeping renovate.
Swedish abstract
Bakgrund: De flesta inomhusbadanläggningar är idag 30-60 år gamla och många anläggningar har stora problem med skador på både byggnader och bassänger. Skadorna är ofta så pass allvarliga att det inte längre är lönsamt att renovera utan på många platser planerar man att bygga nya bad. För att undvika framtida problem är det viktigt att dra lärdom av vilka skador och problem som har inträffat samt hur man vid nybyggnation och renovering ska kunna undvika dem. Vid byggande av dagens inomhusbadanläggningar tillämpas främst tidigare branscherfarenheter. Det faktum att så stora brister och omfattande problem förekommer, tyder på att kunskapen är otillräcklig. Den bristfälliga kompetensen ger upphov till felaktiga byggmetoder och materialval. Tilläggas bör även att inomhusbadanläggningar är komplicerade att underhålla och att det inte finns tydliga riktlinjer för att uppnå fungerande anläggningar. Syfte: Syftet är att sammanställa skador och problem på kommunala inomhusbadanläggningar i Skåne, byggda på 50–70-talet. Därefter ska ett urval av de vanligast förekommande skadorna och problemen göras, för att senare inventeras. Fältundersökning har genomförts på inomhusbadanläggningar i Skåne. Följande frågeställningar har besvarats: hur är en inomhusbadanläggning konstruerad och byggd samt vilka tekniska system finns för drift och underhåll? Vilka var förutsättningarna 1950-1979 och hur ser det ut på inomhusbadanläggningar byggda de senaste 10 åren? Vilka skillnader och variationer finns? Vilka är de vanligast förekommande skadorna och problemen på inomhusbadanläggningar byggda på 50–70-talet? Varför uppstår dessa skador och problem? Vilka konsekvenser leder de till? Metod: För att införskaffa kunskap och information till arbetet har 11 studiebesök på kommunala inomhusbadanläggningar i Skåne genomförts och 6 intervjuer med, i området, kunnig personal. Resultatet av skador på inomhusbadanläggningar bygger framförallt på studiebesök, men även artiklar och intervjuer. De inomhusbadanläggningar vars skador och problem som anges i resultatet kommer att vara anonyma. Dessutom har litteraturstudier ingått i rapporten. Litteraturstudier bestod av information från forskningsinstitut, studentlitteratur och vetenskapliga artiklar. Intervjuerna har skett via muntlig kontakt, telefon och mail. Slutsats: De vanligast förekommande skadorna och problem på kommunala inomhusbadanläggningar i Skåne är korrosion på rostfritt stål och kalkutfällningar på klinkerplattor. Befintliga inomhusbadanläggningar kräver stora investeringar i form av renoveringar och åtgärder, men i nästan alla fall är inte ens detta tillräckligt. Det blir ofta budgetlösningar som inte håller mer än några år. Att bygga nytt och rätt är mer lönsamt än att hålla på att lappa. Badgästernas intryck av en inomhusbadanläggning kan i vissa fall påverkas om skador och problem förekommer i stor utsträckning. Sökord: Inomhusbadanläggning, korrosion, kalkutfällningar, ventilation, betong
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 63
Language swe (iso)
Subject Indoor swimming facilities
Corrosion
Efflorescence
Ventilation
Concrete
Handle http://hdl.handle.net/2043/15792 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics