För Sverige i framtiden : Bioobjektifiering av ny medicinsk teknologi

DSpace Repository

För Sverige i framtiden : Bioobjektifiering av ny medicinsk teknologi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title För Sverige i framtiden : Bioobjektifiering av ny medicinsk teknologi
Author Holmberg, Tora ; Ideland, Malin
Date 2013
English abstract
Taking Sweden into the future – Bio-objectification of new medical technology In this article, we analyze how contemporary discursive silences around new biotechnologies such as cybrids and induced pluripotent stem cells (iPSC), have been enabled by earlier policy processes in the area, e.g. boundary work around what is human and non-human, living and non-living, subject and object. The analysis of policy processes around xenotransplantations and the use of human embryonic stem cells, shows that the stem cells’ and xenografts’ “bio-identities” become stabilized through high expectations for the future, a lack of therapeutic possibilities and struggles over definitions of life. The policy processes around human embryonic stem cells and organs from other animals, are characterized by a normalization of certain understandings of ”life”, trust in scientific progress and it’s national financial potentials and a categorization of criticism as irrational. Through these “bio-objectification processes”, debate and decision making has been moved from a political and public context into ethical committees and research funding bodies. The article concludes by discussing consequences of this political non-handling of biomedical technologies and how these bio- objects could be re-politicized.
Swedish abstract
Varför pågår det inte längre några offentliga debatter om genteknik, stamcellsforskning och hybrider mellan människor och djur? Hur ska vi förstå hur högljudda debatter i slutet av1990-talet helt har tystnat och tekniker så då påstods utmana synen på liv och död, mänskligt och icke-mänskligt har normaliserats i den svenska kulturen. Varför intresserar varken politiker eller journalister sig längre för frågan? I den här artikeln analyseras hur nutida diskursiva tystnader gällande nya bioteknologier, t.ex. chimbrider och inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) har möjliggjorts genom tidigare policyprocesser som har hanterat frågor såsom gränsen mellan mänskligt och icke-mänskligt, levande och icke-levande, subjekt och objekt. Genom att analysera policyprocesser och lagstiftning gällande xenotransplantationer och användandet av mänskliga embryonala stamceller från sent 1990-tal och tidigt 2000-tal, vill vi belysa hur stamcellers och xenografters så kallade "bio-identiteter" har stabiliserats och stagnerat genom att de har diskursivt konstruerats i termer av framtida förväntningar, brist på medicinska möjligheter samt definitioner av vad som räknas som "liv". Genom vad vi här benämner som bio-objektifieringsprocesser har debatter och beslutsfattande gällande bioteknologiska frågor förflyttats från offentligheten och politiker till slutna etiska nämnder och forskningsfinansiärer. Artikeln avslutas med en diskussion kring hur avpolitiska frågor återigen kan bli politiska och därmed också lyftas ut i offentligheten igen.
Publisher Sveriges sociologförbund
Host/Issue Sociologisk Forskning;1
Volume 50
ISSN 0038-0342
Language swe (iso)
Subject Bio-technology
policy
stem cells
xeno transplantation
cybrid
discourse analysis
bio-object
bio-identity
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15814 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics