Svenska ungdomars drogturism i Barcelona - en kvalitativ studie om drogturismen i Barcelona

DSpace Repository

Svenska ungdomars drogturism i Barcelona - en kvalitativ studie om drogturismen i Barcelona

Details

Files for download
Icon
Svenska ungdomars ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Svenska ungdomars drogturism i Barcelona - en kvalitativ studie om drogturismen i Barcelona
Author Riderelli, Mario
Date 2013
English abstract
The purpose of this study was to investigate drog tourim from a phenomenological perspective, meaning trying to understand the phenomena is it was experienced by the participants. Based on a field study where I conduct interviews the aim is to be able to explain how and why drug tourism occurs. Interviews has been conducted with individuals that have traveled to Barcelona under different time periods and taken part of the drug scene. Previous studies have shown that vacation trips are common to initiate a drug use. A hypothesis regarding the reason behind the drug use is that the trip to the vacation destination would be a conscious act that is carried out with the purpose of using drugs, s.c. drug tourism. The study’s results show that the drug use is mainly because of the accessibility, the acceptance of lighter drug and that the risks are perceived as less. Some participants in the study had even ideological and moral standpoints according to drugs and drug laws that are worth highlighting further. In a context where the drug culture is more open it’s hard not to accept certain conducts and phenomena. Additional studies should be conducted in the theme in order to create more generalizable results.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka drogturismen från ett fenomenologiskt perspektiv, alltså försöka förstå fenomenet som den upplevs av aktörerna. Baserad på en fältstudie där jag genomför intervjuer så är målet att kunna förklara hur och varför drogturism uppstår. Intervjuer har genomförts med individer som har rest till Barcelona under olika tidsperioder och tagit del av drogscenen. Tidigare studier har visat att semesterresor är vanligt förekommande för att initiera ett drogbruk. En hypotes avseende orsaken till droganvändandet är att resan till semesterorten skulle vara en medveten handling som genomförs med syfte att använda droger, s k drogturism. Studiens resultat visar att droganvändningen sker främst p.g.a. tillgängligheten av drogerna, acceptansen för mildare droger samt att riskerna upplevs som mindre. Några deltagare i studien hade även ideologiska samt moraliska ståndpunkter enligt droger och droglagar som är värt att belysa vidare. I en kontext där drogkulturen är mer öppen är det svårt att inte acceptera vissa beteenden och fenomen. Ytterligare studier bör genomföras i temat för att kunna skapa mer generaliserbara resultat.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Barcelona
Drugs
Drug tourism
Phenomenological perspective
Handle http://hdl.handle.net/2043/15844 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics