Kostnadseffektiv enhet för fjärrövervakning av inbyggda system

DSpace Repository

Kostnadseffektiv enhet för fjärrövervakning av inbyggda system

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kostnadseffektiv enhet för fjärrövervakning av inbyggda system
Author Byström, Henrik ; Rickardsson, Filip
Date 2013
English abstract
Companies can have production plants in a variety of locations around the world. The industrial equipment used in facilities often includes some form of built-in systems which require maintenance or monitoring at regular intervals. The equipment can be technologically advanced and therefore maintenance must be performed by a service technician. Smaller suppliers of industrial equipment are not always able to have service departments in each country, which often means an additional cost. It would therefore be advantageous with an additional communication system that acts as an intermediary between the service technician and the target system that can be located in different places. The communication system developed in this project acts as a kind of remote monitoring where it is possible to perform remote reading, and change different settings remotely. The purpose of this study is therefore to develop a simple and cost effective device designed for remote monitoring of equipment containing embedded systems. The study resulted in a cost-effective prototype, based on the single board computer Raspberry Pi, of a monitoring device that can be connected to a target system when service is needed. The communication system was tested throughout the project on a target system based on the single board computer Arduino Uno. The monitoring unit is able to communicate with the target system via three different ways: RS-232, JTAG and communication via GPIO-pins. These communication methods can be used for different purposes as these communication methods are useful for various applications and can thus enable implementation of many different functions. The communication methods are also widely used and suitable for many different target systems. Service technicians have two available user interfaces for interacting with the monitoring unit. The primary user interface is a web interface where the output of the target system can be monitored and that there is the possibility to set different settings. The second interface is remote controlling of the monitoring device which has functions to perform debugging and the ability to flash a new program into the target system.
Swedish abstract
Företag kan ha produktionsanläggningar på ett antal olika platser runt om i världen. Den industriella utrustningen som används i anläggningarna innehåller ofta någon form av inbyggt system som kräver underhåll eller övervakning vid jämna mellanrum. Utrustningen kan vara tekniskt avancerad och därför måste underhållet skötas av en servicetekniker. Mindre leverantörer av industriella utrustningar har inte alltid möjlighet att ha serviceorganisationer i varje land då detta innebär en extra kostnad. Det hade därför varit fördelaktigt med ett kompletterande kommunikationssystem som fungerar som en mellanhand mellan servicetekniker och målsystem som kan befinna sig på skilda platser. Kommunikationssystemet som tagits fram i detta projekt fungerar som en typ av fjärrövervakning där det är möjligt att utföra fjärravläsning samt ändra inställningar på distans. Syftet med examensarbetet är därför att utveckla en enkel och kostnadseffektiv enhet avsedd för fjärrövervakning av utrustningar innehållande inbyggda system. Examensarbetet resulterade i en kostnadseffektiv prototyp av en övervakningsenhet, baserad på enkortsdatorn Raspberry Pi, som kan kopplas in till ett målsystem när service behövs. I projektet testades kommunikationssystemet mot ett målsystem baserat på enkortsdatorn Arduino Uno. Övervakningsenheten har möjlighet att kommunicera med målsystemet via tre olika sätt: RS-232, JTAG samt kommunikation via GPIO-pinnar. Dessa kommunikationssätt kan användas till olika ändamål då kommunikationssätten är användbara för olika tillämpningar och kan därmed möjliggöra implementering av många olika funktioner. Kommunikationssätten är dessutom välanvända och passar till många olika målsystem. Servicetekniker har två tillgängliga användargränssnitt för att interagera med övervakningsenheten. Det primära användargränssnittet är ett webbgränssnitt där utdata från målsystemet kan övervakas samt att det finns möjlighet att ställa in olika inställningar. Det andra användargränssnittet består av fjärrstyrning av övervakningsenheten där funktioner finns för att utföra felsökning (eng. debugging) samt möjlighet att ladda in ett nytt program på målsystemet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 148
Language swe (iso)
Subject Kostnadseffektiv
Inbyggda system
Fjärrövervakning
Raspberry Pi
Arduino
Kommunikationssystem
RS-232
JTAG
GPIO
Handle http://hdl.handle.net/2043/15856 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics