Att leva med pacemaker

DSpace Repository

Att leva med pacemaker

Details

Files for download
Icon
Huvudartikel
Icon
Bilaga
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med pacemaker
Author Strandberg, Lovisa ; Karlsson, Petronella
Date 2013
English abstract
Background: To suffer from a heart disease is frightening and imposes certain restrictions on the individual. In case the condition can be improved by getting a pacemaker implanted, this affects the patient and their relatives on several different levels. The premier reason to have a pacemaker implanted is because of a slow pulse or atrial fibrillation. The electrical impulses that should generate the contraction of the heart do not distribute the impulses. With electrodes connected with wires to the heart, the pacemaker takes over the impulse control of the heart by triggering a depolarization when the normal activity has stopped or is to inenfective for the circulation to be unaffected, which can lead to a circulation failure. The pacemaker does not cure the cause of the slow pulse, but can reset it or moderate the physiological symptoms. For a patient, this is an opportunity to regain power and continue living. Objective: The objective with this study was to illustrate individuals experience living with a pacemaker. Method: The chosen method was a litterature review by searching databases to find scientific articles, to be able to review the knowledge within the matter. The result was based on a review of the results of eleven scientific articles, found by searching the databases CINAHL, Pubmed, Google Scholar and Socialogical abstracts. Results: The results was divided into five themes which represented the findings in the articles chosen for this study, which were: experiencing limitations due to sensitivity to electromagnetic fields; experiencing changes in energy and opportunity to activity; experiencing an impact on social interaction; experiencing a different view to life and death; experiencing the relation to the body has been affected by the pacemaker implant. Conclusion: Living with a pacemaker has been shown to be a major adjustment for many, but there are also those who do not see it as something big. Everyone's experience is unique, but there are some that are recurring and may be useful for health professionals to be aware of in order to meet the patient in his or her reality.
Swedish abstract
Bakgrund: Att drabbas av en hjärtsjukdom är skrämmande och medför vissa begränsningar för individen. I fall tillståndet kan förbättras av att få en pacemaker implanterad, påverkar detta patienten och des anhöriga på flera olika plan. De främsta anledningarna till att få denna åtgärd är en för långsam puls eller förmaksflimmer. De elektriska impulserna som ska skapa hjärtkontraktionen sprider sig då inte genom hjärtat som den ska. Med hjälp av elektroder som förts ned till hjärtat, tar pacemakern över hjärtats impulsstyrning genom att utlösa en depolarisation vid tillstånd där den normala aktiviteten har upphört eller blivit så inefektiv att det är risk för en cirkulatorisk svikt. En pacemaker botar inte den bakomliggande orsaken till den låga pulsen utan tar enbart bort eller lindrar de fysiologiska symtomen. För en patient är detta en möjlighet till att återfå kraft och fortsätta leva. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa personers upplevelse av att leva med pacemaker. Metod: Den valda metoden är en litteraturstudie genom databassökning efter vetenskapliga artiklar, för att kunna se över den kunskap som finns inom ämnet. Resultatet baseras på en granskande resultatanalys av elva vetenskapliga artiklar, funna via sökning i databaserna CINAHL, Pubmed, Google Scholar och Socialogical abstracts. Resultat: Resultatet delades upp i fem huvudteman som representerade fynden i de artiklar som valts att ha med i studien. Dessa var: upplevelse av begränsningar på grund av känslighet för elektromagnetiska fält; upplevelse av förändrad energi och möjlighet till aktivitet; upplevelse av inverkan på det sociala samspelet; upplevelse av en ändrad relation till livet och döden; upplevelse av att förhållandet till kroppen påverkats av pacemakerimplantatet. Slutsats: Att leva med en pacemaker har visat sig vara en stor omställning för många, men det finns även de som inte ser det som något stort. Allas upplevelser är unika men det finns somliga som är återkommande och dessa kan vara bra för vårdpersonal att känna till för att kunna möta patienten i dennes verklighet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Subject litteraturstudie
pacemaker
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/15857 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics