IT ALSO HAPPENS TO MEN! A QUANTITATIVE STUDY ABOUT MYTHS AND NORMS REGARDING THE SEXUAL VIOLENCE TOWARDS MEN

DSpace Repository

IT ALSO HAPPENS TO MEN! A QUANTITATIVE STUDY ABOUT MYTHS AND NORMS REGARDING THE SEXUAL VIOLENCE TOWARDS MEN

Details

Files for download
Icon
The thesis for a ...
Icon
First appendix
Icon
Second appendix
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title IT ALSO HAPPENS TO MEN! A QUANTITATIVE STUDY ABOUT MYTHS AND NORMS REGARDING THE SEXUAL VIOLENCE TOWARDS MEN
Author Bruhner, Christian
Date 2013
English abstract
Bruhner, C. It also happens to men! A Quantitative study about myths and norms regarding the sexual violence towards men. Project for a one year master degree in Criminology 15 hp. Malmö University: Faculty of health and society, Department of Criminology, 2013. Men who suffered from sexual violence are a phenomenon which gets extremely little attention in the research of social science. It is unexplored and in an almost desperate need of data, particularly quantitative data. The aim of this study was to test the myths which lay the ground for the norms about the sexual violence against men on a grander sample to see if they are confirmed or rejected. The myths that were tested are based on previous research and resulted in four different myths; definitions of the sexual violence against men – characterized by severe violence, threats and intoxication by a male homosexual perpetrator. The subsequent consequences and sanctions – the victimized men are met with negative social sanctions and strong distrust, do not react strongly to the incident and do not report to the police. Perception of masculinity – men are supposed to be physically and psychically strong, heterosexual and have the ability to defend themselves and can therefore not be raped. Characterisations about the victim in form of a lack of masculinity – a victimized man are physically and psychically weak, homosexual and are often blamed for the rape himself. These myths were tested through a quantitative survey which 160 students replied. The respondents rejected largely all of the myths, particularly the blaming of the victim and the perception of masculinities – the two myths that showed most impact on the attitude towards the subject as a whole. The study showed that if you have a view on masculinity close to the stereotypical norm, you are also more likely to confirm the myths about the sexual violence against men. The study also showed that older individuals, actively religious people and people of other origin than Swedish tend to be more prone to confirm the myths. The results are analysed throughout Bourdieu’s concepts about symbolic capital between dominant and dominated.
Swedish abstract
Bruhner, C. Det händer även män! En kvantitativ studie om myter och normer kring män som utsatts för sexuellt våld. Examensarbete på magisternivå i Kriminologi 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Kriminologi, 2013. Män som utsatts för sexuellt våld är ett fenomen som får ytterst lite uppmärksamhet inom samhällsvetenskaplig forskning. Ämnet är outforskat och har en klar brist på framförallt kvantitativ data. Syftet med denna studie var att testa de myter som normen om mäns utsatthet bygger på, huruvida de bekräftas eller inte, på ett större urval. Detta för att belysa ett existerande problem samt för att kunna urskilja variabler som påverkar attityden till normen. Myterna som testades konstruerades med tidigare forskning som underlag och mynnade ut i fyra myter; definitioner av det sexuella våldet mot män – präglas av grovt våld, hot och berusning av en manlig, homosexuell förrövare. De efterföljande konsekvenserna och sanktionerna – männen bemöts med negativa sociala sanktioner och med stark misstro, reagerar inte starkt på händelsen och anmäler inte. Synen på maskulinitet – män ska vara fysiskt och psykiskt starka, heterosexuella samt kunna värja sig och därför kan de heller inte bli våldtagna. Karakteristika om den utsatte i form av ”brist på manlighet” – en utsatt man är svag fysiskt och psykiskt, homosexuell och får oftast skylla sig själv för att ha blivit utsatt. Dessa myter testades genom en kvantitativ enkätundersökning med 160 svarande studenter. Respondenterna förkastade i stort sett alla normer, i synnerlighet offerbeskyllningen och synen på maskulinitet – de två myter som visade sig ha mest inverkan på synen till ämnet i stort. Studien visade att om man har en syn på maskulinitet som ligger nära den stereotypiska normen, är man också mer benägen att hålla med om myterna. Studien visade också att de bakgrundsvariablerna som påverkade synen på myterna mest var religiositet, invandrarbakgrund samt ålder. Äldre respondenter med invandrarbakgrund och som var aktivt troende påvisade tendenser till att bekräfta myterna i större utsträckning. Dessa resultat har i studien analyserats med hjälp av Bourdieus begreppsapparat om symboliskt kapital mellan dominerande och dominerade.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Bourdieu
Male rape
Masculinities
Myths about sexual violence
Norms
Sexual violence
Symbolic capital
Handle http://hdl.handle.net/2043/15867 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics