Technology's impact on the functionality and usability of the Web 1991-2013

DSpace Repository

Technology's impact on the functionality and usability of the Web 1991-2013

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Technology's impact on the functionality and usability of the Web 1991-2013
Author Ghaffari, Zahra ; Brassas, Andrei
Date 2013
English abstract
As the developments of IT technologies are continuously evolving (it could be anything from a programming language, a new search engine or a processor) the technological development is seldom considered from a usability and functionality perspective. The first thing which you think about is; how can a processor influence such parameters as usability and functionality. By first understanding what these concepts means and extracting the main features, it becomes clear that almost every technology affects some of the attributes belonging to usability or functionality. This work has a chronological approach and takes a special focus on usability and functionality of the Web, where period 19912013 is analyzed. The beginning of the period was chosen due to much technological advancement which occurred with an impressive rate. This long period is divided into smaller parts, about 5 years each, to easier be able to compare the periods and to make an impression that these different periods characterizes different steps of evolution in the 20 year old long time. The review of the literature regarding usability and functionality has shown that the way the problem is analyzed is unique. No restrictions were set on the types of technologies participating in the survey, software and hardware technologies were treated equally, and the only criteria’s which were essential were the popularity and the spread of the technology. The research provides some interesting conclusions that could affect or complement the future researches regarding usability and functionality. The study shows that there are doubtfully any technologies which don’t get affected by usability and functionality but the absence of the effect could instead mean an incomplete analysis. Furthermore by analyzing impact of script languages on usability and functionality it becomes clear how very important they are for the evolution of the web. The transformation to the socalled Web 2.0, which has big focus on usability and functionality, became possible due to languages like JavaScript and PHP. Another important aspect is that the study makes it easier to predict the possible development by making it clear how usability and functionality are affected by different types of technologies. Also, it becomes easier to evaluate which usability and functionality potential the technologies have.
Swedish abstract
Samtidigt som utvecklingen av IT teknologier ständigt går framåt (allt från programmeringsspråk, en ny sökmotor eller en processor) betraktar man sällan den teknologiska utvecklingen ur användbarhetsoch funktionalitetsperspektiv. Vad en processor har att göra med användbarhet eller funktionalitet kan vara bland det första som kommer på fråga. Genom att först förstå vad dessa begrepp innebär och bryta ut de viktigaste egenskaperna, växer det fram en insikt att så gott som alla teknologier berör något av de attributen som tillhör antingen användbarhet eller funktionalitet, eller också båda av dem. Detta arbete utgår ifrån ett kronologiskt upplägg och avser att belysa användbarhet och funktionalitet på webben som analyseras under perioden 19912013. Början av perioden valdes för dess rika teknologiska utveckling som skedde med en spektakulär hastighet. Den långa perioden bryts ner till mindre delar om ca 5 år, dels för att kunna jämföra perioderna och dels för att för att kunna skapa en känsla av att dessa olika perioder kännetecknar olika steg i den mer än 20 år långa tidsperiod. Genomgången av litteratur beträffande användbarhet och funktionalitet har visat att betraktningsvinkeln av problemet som används i studien är unik. Det sattes inga begränsningar för vilka olika typer av teknologier som skulle inkluderas i undersökningen. Varken mjukvara eller hårdvara prioriterades mer än den andra utan de enda kriterierna som innefattades i analysen var popularitet och även spridning av teknologin. Studien bidrar med några intressanta slutsatser som kunde påverka eller komplettera de framtida forskningarna kring användbarhet och funktionalitet. Studien visar att det är tveksamt om det finns någon teknologi som lämnar användbarhet och funktionalitet opåverkad utan den eventuella skenbara frånvaron av påverkan tyder snarast på en ofullständig analys. Genom analysen av scriptspråkens påverkan på användbarhet och funktionalitet framkommer det tydligt hur pass viktiga dessa var för webbutveckling. Transformeringen till den så kallade Web 2.0, som handlar mycket om användbarhet och funktionalitet, blev möjlig mycket med hjälp av programmeringsspråk som JavaScript och PHP. En annan viktig aspekt är att studien gör det lättare att förutse en tänkbar utveckling genom att ge en inblick om hur användbarhet och funktionalitet påverkas av de olika teknologierna. Analysen gör det lättare att bedöma hur stor användbarhets och funktionalitetspotential olika teknologier har.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Funktionality and Usability
Usability in web
Funktionality and Usability in web
Web 1991-2013
Handle http://hdl.handle.net/2043/15874 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics