Läshastighet i en bok, på en dator och i en smartphone – en fallstudie av fem flickor - Reading speed in a book, a computer and a smartphone - A case study of five girls

DSpace Repository

Läshastighet i en bok, på en dator och i en smartphone – en fallstudie av fem flickor - Reading speed in a book, a computer and a smartphone - A case study of five girls

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läshastighet i en bok, på en dator och i en smartphone – en fallstudie av fem flickor - Reading speed in a book, a computer and a smartphone - A case study of five girls
Author Holmgren, Mikael
Date 2013
Swedish abstract
Arbetet behandlar frågan om elever läser olika snabbt beroende på varifrån de läser en text? Studiens grundläggande syfte är att undersöka om det föreligger någon skillnad i läshastighet i en bok, på en dator eller i en så kallad smartphone? Undersökningsgruppen är fem slumpmässigt utvalda flickor i årskurs 8. Intresset för arbetet tar sin grund i ett stort eget intresse för läsning men också i deltagande vid insamlandet av data till en större studie i ämnet. Studien har för avsikt att jämföra lästeknik och förståelse i en bok, på en dator och i smartphones. Som en del två skall försök göras för att utveckla lästekniken genom mental teknik- lånad från idrotten - i avsikt att utveckla elevers läsförmåga och uppfattningsmöjlighet. Metoden som används i är i detta arbete en fallstudie samt en analys utifrån observationer av deltagarna. Dessa filmas när de läser och sen analyseras filmerna utifrån antal ord per minut (opm) från en bok, en dator och en telefon. Metoden är till viss del egendesignad vilket den kan få kritik för men validiteten och reliabiliteten är att betrakta som hög. Förståelse finns med som en variabel i resultat och diskuteras kort i diskussionen för att försäkra att deltagarna verkligen läst. Den är dock inte avsedd att undersökas i jämförelse med källa och hastighet. Resultatet påvisar en snabbare läshastighet generellt för telefonen (28 opm mer) än i en bok eller telefon. Det visar dock också på att boken vinner över telefonen i två av fem fall och att eleverna som läser på telefonen uppvisar en snabbare läshastighet vid samtliga fall jämfört med en dator. Resultaten är att betrakta som "spretiga" och det går därför inte att utläsa säkra data utifrån dem. Undersökningsgruppen är också att betrakta som liten i sammanhanget. Frågor som ställs och behandlas i diskussionen är om elever lär sig mer om de läser snabbare och om det inte handlar mycket om den enskilda individen och vad han eller hon har för förmågor. Mer förbättringar på mobil och datorområdet och läsning görs och kommer att fortsätta göras och det här arbetet skummar på ämnets yta. Läsning är en komplicerad process som innefattar många faktorer och arbetet har gett upphov till insikt i begreppen förståelse, tolkning av ord och tänkande på en högre nivå som används som definitioner av vad läsning egentligen är. Detta gör det således svårt att forska på området om man inte är väldigt specifik i sin inriktning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 31
Language swe (iso)
Subject läsning
läshastighet
bok
dator
smartphone
opm
Handle http://hdl.handle.net/2043/15906 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics