Nyhetsjournalistik finansierad med crowdfunding – en kartläggning av svenskarnas inställning till användarfinansierade nyheter

DSpace Repository

Nyhetsjournalistik finansierad med crowdfunding – en kartläggning av svenskarnas inställning till användarfinansierade nyheter

Details

Files for download
Icon
Crowdfunded News – ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nyhetsjournalistik finansierad med crowdfunding – en kartläggning av svenskarnas inställning till användarfinansierade nyheter
Author Lindgren, Ylva
Date 2013
English abstract
In a time when the newspaper industry face major structural changes, a search for new and supplemental sources of revenue has begun. In line with this, crowdfunding has been addressed as a way of financing journalism. Crowdfunding is a model of financing where individuals and organizations, can apply for funding from a wide range of funders. Several experiments have occurred in the world, e.g. Spot.us and Krautreporter. The question is whether there is a potential market for crowdfunded journalism in Sweden. The purpose of this paper is to describe the market for investigative journalism financed with crowdfunding, from a consumer’s view. This is done through a survey that aims to answer the following questions: What is the attitude of the Swedish population towards crowdfunding as a form of financing of investigative journalism? What conditions are required for crowdfunding to be accepted by Swedish consumers? What obstacles do Swedish consumers experience to pay for journalism with crowdfunding? The results show that awareness of crowdfunding is low and the conclusion is that the Swedish market for crowdfunding is immature. Furthermore, only a few percentages of the respondents stated that they would be willing to pay for a journalistic work in advance. However, one fifth of the respondents are positive to the model of financing, and there are signs showing that this attitude can be converted into a willingness to pay, if the right measures are made. Most of the respondents state that they are willing to pay for the investigation of maladministration or injustices, and preferably subjects that they have a personal interest in getting audited. However a prerequisite for the model to work in Sweden is that one manages to articulate the added value of paying for journalism in advance. In the same time, future crowdfunding services must be absolutely clear about the financiers' rights and responsibilities along with full transparency around the process.
Swedish abstract
I en tid då tidningsbranschen står inför en omfattande strukturomvandling, är jakten igång att hitta komplement och substitut till gamla intäktskällor. Som ett led av detta har intresset väckts för att använda crowdfunding för att finansiera nyhetsjournalistik. Crowdfunding är en finansieringsform där privatpersoner och organisationer kan ansöka om ekonomiskt stöd från ett större antal finansiärer. Frågan är dock om det finns en potentiell marknad för crowdfunding-finansierad journalistik i Sverige. Den här rapporten ämnar kartlägga den svenska befolkningens kännedom om, och deras inställning till, att finansiera journalistik med crowdfunding. Detta görs genom en enkätundersökning som syftar till att svara på följande frågor: Vilken inställning har den svenska befolkningen till crowdfunding som en finansieringsform för granskande journalistik? Vilka förutsättningar krävs för att finansieringsformen ska accepteras av svenska nyhetskonsumenter? Vilka hinder upplever svenskarna till att betala för granskande journalistik med crowdfunding? Resultatet visade att kännedomen om crowdfunding är låg och slutsatsen är att marknaden för crowdfunding är omogen i Sverige. Vidare är det är få som uppger att de med crowdfunding skulle kunna tänka sig att betala för en journalistik granskning i förväg. Dock ställer sig en femtedel positiva till finansieringsformen och en potential finns att omvandla denna inställning till betalningsvilja om rätt åtgärder görs. Respondenterna är beredda att betala för granskningar av orättvisor eller missförhållanden och gärna ämnen som de har ett personligt intresse av att få granskat. En förutsättning för att få finansieringsmodellen att fungera i Sverige är att man lyckas formulera för läsaren vilket mervärde som följer att betala för journalistik i förväg. Samtidigt krävs att framtida crowdfundingtjänster är tydliga kring finansiärernas rättigheter och skyldigheter, tillsammans med en fullständig transparens kring processen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Nyhetsjournalistik
Granskande journalistik
Finansieringsmodeller
Crowdfunding
Journalism
Investigative journalism
Revenue models
Handle http://hdl.handle.net/2043/15908 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics